دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر ثبت مجمع صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان
منبع -
مقدمه با سلام صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان مورخ 97/04/06 بابت تغییر صاحبان امضا مجاز، به ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها رسید.
متن خبر
پیوست