دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر مجمع تغییر در ترکیب صاحبان واحد های ممتاز
منبع -
مقدمه باسلام مجمع صندوق سرمایه گذاری نقش جهان مورخ 16/04/1397 جهت تصمیم گیری در مورد تغییر در ترکیب صاحبان واحد های ممتاز و اصلاح اساسنامه مطابق با بند 3 ابلاغیه 120100898 سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید و به امضا افراد ذیل رسید: آقایان علی اکر شوره کندی و علی اصغر مهریزاده و خانم ها نازنین خا...
متن خبر
پیوست