دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان با دستور جلسه تغییر در ترکیب صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین اصلاح اساسنامه صندوق مطابق با بند 3 ابلاغیه 12020088 سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 16/04/1397 ساعت 14 برگزار می گردد.
متن خبر
پیوست