رديف نام تعداد
1 کارگزاری اردیبهشت ایرانیان 700
2 سرمایه گذاری فرهنگیان 300