صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶-تغییر هزینه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶-مجمع سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰-تغییر کارمزد متولی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۴ تصمیمات مجمع ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ بابت تمدید دوره فعالیت و تغییر سال مالی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۵ تصمیمات مجمع مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۷ بابت مجمع سالانه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۶ تصمیمات مجمع مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۷ بابت تغییر کارمزد مدیر دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۷ تصمیمات مجمع ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ بابت تمدید دوره فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۸ تصمیمات مجمع ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ تغییر صاحبان واحد های ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۹ تصمیمات مجمع ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ بابت تغییر صاحبان امضا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۱۰ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
۱۱ ثبت مجمع صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۱۲ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۱۳ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۱۴ برگزاری مجمع صندوق در مورخ۱۳۹۶/۹/۱۹-تعیین هزینه نرم افزار، برگزاری مجامع و حق الزحمه حسابرس و تغییر بند۲-۲-۵ امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۱۵ برگزاری مجمع صندوق در مورخ۱۳۹۶/۹/۱۹-تصویب صورتهای مالی، انتخاب روزنامه و حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
۱۶ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ - تمدید مجوز- تغییر مدیر صندوق و تغییر محل اقامت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
۱۷ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳- حذف ضامن نقدشوندگی و تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
۱۸ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳- حذف ضامن نقدشوندگی و تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
۱۹ صورت جلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
۲۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک نقش جهان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۲۱ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶- تعیین صاحبان امضا دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۲۲ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۲۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳- تصویب صورت مالی ۳۹ روزه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۲۴ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
۲۵ صورت جلسه مجمع صندوق نقش جهان مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
۲۶ صورت جلسه مجمع تغییر هزینه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
۲۷ صورتجلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ ۹۵/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
۲۸ تغییرا صاحبان امضای مجاز صندوق نقش جهان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۲۹ صورتجلسه مجمع صندوق نقش جهان مورخ ۹۴/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
۳۰ صورتجلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ ۹۴/۰۷/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
۳۱ صورتجلسه مجمع تغییر هزینه مورخ ۹۴/۰۷/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
۳۲ مجمع صندوق نقش جهان مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
۳۳ مجمع صندوق سرمایه گزاری مشترک نقش جهان (دستور جلسه دوم) ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
۳۴ مجمع صندوق سرمایه گزاری مشترک نقش جهان (دستور جلسه اول)۱۳۹۳/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
۳۵ مجمع صندوق سرمایه گذاری نقش جهان مورخ ۹۳/۰۶/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
۳۶ مجمع تغییر اساسنامه( تغییر حداقل تعداد واحد های صندوق از ۱۰ واحد به ۱واحد) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
۳۷ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
۳۸ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳/۰۷/۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
۳۹ تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
۴۰ صورت جلسه مجمع سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۹/۱۸
۴۱ مجمع تغییر سالی مالی دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۴/۲۹
۴۲ مجمع دوره ۳۹ روزه مالی منتهی به ۲۸ آبان ماه ۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۲/۰۸
۴۳ مجمع سالی مالی منتهی به ۱۹مهرماه۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۲/۰۸
۴۴ مجمع تمدید فعالیت صندوق سال ۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۱۴
۴۵ مجمع سالیانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۹ مهرماه ۱۳۹۰ دریافت خبر ۱۳۹۰/۱۲/۰۲