صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳- تغییر بند ۲-۲ و ۳-۲ امیدنامه (ترکیب دارایی صندوق) - حذف سقف هزینه های حق پذیرش و عضویت کانون ها دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶-تغییر هزینه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶-مجمع سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۴ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰-تغییر کارمزد متولی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۵ تصمیمات مجمع ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ بابت تمدید دوره فعالیت و تغییر سال مالی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۷ بابت مجمع سالانه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۷ تصمیمات مجمع مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۷ بابت تغییر کارمزد مدیر دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۸ تصمیمات مجمع ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ بابت تمدید دوره فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۹ تصمیمات مجمع ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ تغییر صاحبان واحد های ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۱۰ تصمیمات مجمع ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ بابت تغییر صاحبان امضا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۱۱ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
۱۲ ثبت مجمع صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۱۳ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۱۴ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۱۵ برگزاری مجمع صندوق در مورخ۱۳۹۶/۹/۱۹-تعیین هزینه نرم افزار، برگزاری مجامع و حق الزحمه حسابرس و تغییر بند۲-۲-۵ امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۱۶ برگزاری مجمع صندوق در مورخ۱۳۹۶/۹/۱۹-تصویب صورتهای مالی، انتخاب روزنامه و حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
۱۷ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ - تمدید مجوز- تغییر مدیر صندوق و تغییر محل اقامت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
۱۸ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳- حذف ضامن نقدشوندگی و تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
۱۹ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳- حذف ضامن نقدشوندگی و تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
۲۰ صورت جلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
۲۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک نقش جهان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۲۲ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶- تعیین صاحبان امضا دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۲۳ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۲۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳- تصویب صورت مالی ۳۹ روزه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۲۵ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
۲۶ صورت جلسه مجمع صندوق نقش جهان مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
۲۷ صورت جلسه مجمع تغییر هزینه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
۲۸ صورتجلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ ۹۵/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
۲۹ تغییرا صاحبان امضای مجاز صندوق نقش جهان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۳۰ صورتجلسه مجمع صندوق نقش جهان مورخ ۹۴/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
۳۱ صورتجلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ ۹۴/۰۷/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
۳۲ صورتجلسه مجمع تغییر هزینه مورخ ۹۴/۰۷/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
۳۳ مجمع صندوق نقش جهان مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
۳۴ مجمع صندوق سرمایه گزاری مشترک نقش جهان (دستور جلسه دوم) ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
۳۵ مجمع صندوق سرمایه گزاری مشترک نقش جهان (دستور جلسه اول)۱۳۹۳/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
۳۶ مجمع صندوق سرمایه گذاری نقش جهان مورخ ۹۳/۰۶/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
۳۷ مجمع تغییر اساسنامه( تغییر حداقل تعداد واحد های صندوق از ۱۰ واحد به ۱واحد) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
۳۸ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
۳۹ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳/۰۷/۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
۴۰ تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
۴۱ صورت جلسه مجمع سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۹/۱۸
۴۲ مجمع تغییر سالی مالی دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۴/۲۹
۴۳ مجمع دوره ۳۹ روزه مالی منتهی به ۲۸ آبان ماه ۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۲/۰۸
۴۴ مجمع سالی مالی منتهی به ۱۹مهرماه۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۲/۰۸
۴۵ مجمع تمدید فعالیت صندوق سال ۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۱۴
۴۶ مجمع سالیانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۹ مهرماه ۱۳۹۰ دریافت خبر ۱۳۹۰/۱۲/۰۲