صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ ثبت مجمع صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۲ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۳ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۴ برگزاری مجمع صندوق در مورخ۱۳۹۶/۹/۱۹-تعیین هزینه نرم افزار، برگزاری مجامع و حق الزحمه حسابرس و تغییر بند۲-۲-۵ امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۵ برگزاری مجمع صندوق در مورخ۱۳۹۶/۹/۱۹-تصویب صورتهای مالی، انتخاب روزنامه و حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
۶ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ - تمدید مجوز- تغییر مدیر صندوق و تغییر محل اقامت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
۷ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳- حذف ضامن نقدشوندگی و تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
۸ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳- حذف ضامن نقدشوندگی و تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
۹ صورت جلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
۱۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک نقش جهان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۱۱ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶- تعیین صاحبان امضا دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۱۲ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۱۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳- تصویب صورت مالی ۳۹ روزه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۱۴ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
۱۵ صورت جلسه مجمع صندوق نقش جهان مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
۱۶ صورت جلسه مجمع تغییر هزینه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
۱۷ صورتجلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ ۹۵/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
۱۸ تغییرا صاحبان امضای مجاز صندوق نقش جهان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۱۹ صورتجلسه مجمع صندوق نقش جهان مورخ ۹۴/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
۲۰ صورتجلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ ۹۴/۰۷/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
۲۱ صورتجلسه مجمع تغییر هزینه مورخ ۹۴/۰۷/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
۲۲ مجمع صندوق نقش جهان مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
۲۳ مجمع صندوق سرمایه گزاری مشترک نقش جهان (دستور جلسه دوم) ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
۲۴ مجمع صندوق سرمایه گزاری مشترک نقش جهان (دستور جلسه اول)۱۳۹۳/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
۲۵ مجمع صندوق سرمایه گذاری نقش جهان مورخ ۹۳/۰۶/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
۲۶ مجمع تغییر اساسنامه( تغییر حداقل تعداد واحد های صندوق از ۱۰ واحد به ۱واحد) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
۲۷ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
۲۸ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳/۰۷/۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
۲۹ تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
۳۰ صورت جلسه مجمع سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۹/۱۸
۳۱ مجمع تغییر سالی مالی دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۴/۲۹
۳۲ مجمع دوره ۳۹ روزه مالی منتهی به ۲۸ آبان ماه ۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۲/۰۸
۳۳ مجمع سالی مالی منتهی به ۱۹مهرماه۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۲/۰۸
۳۴ مجمع تمدید فعالیت صندوق سال ۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۱۴
۳۵ مجمع سالیانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۹ مهرماه ۱۳۹۰ دریافت خبر ۱۳۹۰/۱۲/۰۲