مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 ثبت مجمع صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان دریافت خبر 1397/04/27
2 دعوت به مجمع دریافت خبر 1397/04/04
3 مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان دریافت خبر 1397/04/04
4 برگزاری مجمع صندوق در مورخ1396/9/19-تعیین هزینه نرم افزار، برگزاری مجامع و حق الزحمه حسابرس و تغییر بند2-2-5 امیدنامه صندوق دریافت خبر 1396/10/26
5 برگزاری مجمع صندوق در مورخ1396/9/19-تصویب صورتهای مالی، انتخاب روزنامه و حسابرس دریافت خبر 1396/10/09
6 صورت جلسه مورخ 1396/08/03 - تمدید مجوز- تغییر مدیر صندوق و تغییر محل اقامت صندوق دریافت خبر 1396/08/15
7 صورت جلسه مورخ 1396/03/23- حذف ضامن نقدشوندگی و تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1396/04/27
8 صورت جلسه مورخ 1396/03/23- حذف ضامن نقدشوندگی و تغییرات اساسنامه دریافت خبر 1396/04/27
9 صورت جلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ 23/03/1396 دریافت خبر 1396/03/28
10 آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک نقش جهان دریافت خبر 1396/03/21
11 صورت جلسه مورخ 1391/06/26- تعیین صاحبان امضا دریافت خبر 1396/01/15
12 صورت جلسه مورخ 1391/07/12 دریافت خبر 1396/01/15
13 صورتجلسه مورخ 1391/12/23- تصویب صورت مالی 39 روزه دریافت خبر 1396/01/15
14 مجمع تغییرات امیدنامه مورخ 1395/10/06 دریافت خبر 1395/11/05
15 صورت جلسه مجمع صندوق نقش جهان مورخ 1395/10/06 دریافت خبر 1395/11/05
16 صورت جلسه مجمع تغییر هزینه مورخ 1395/08/26 دریافت خبر 1395/10/15
17 صورتجلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ 95/08/26 دریافت خبر 1395/09/06
18 تغییرا صاحبان امضای مجاز صندوق نقش جهان دریافت خبر 1395/03/11
19 صورتجلسه مجمع صندوق نقش جهان مورخ 94/09/24 دریافت خبر 1394/10/13
20 صورتجلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ 94/07/15 دریافت خبر 1394/09/02
21 صورتجلسه مجمع تغییر هزینه مورخ 94/07/15 دریافت خبر 1394/09/02
22 مجمع صندوق نقش جهان مورخ 1394/02/07 دریافت خبر 1394/04/31
23 مجمع صندوق سرمایه گزاری مشترک نقش جهان (دستور جلسه دوم) 1393/10/28 دریافت خبر 1394/03/05
24 مجمع صندوق سرمایه گزاری مشترک نقش جهان (دستور جلسه اول)1393/10/28 دریافت خبر 1394/03/05
25 مجمع صندوق سرمایه گذاری نقش جهان مورخ 93/06/22 دریافت خبر 1393/07/14
26 مجمع تغییر اساسنامه( تغییر حداقل تعداد واحد های صندوق از 10 واحد به 1واحد) دریافت خبر 1393/01/25
27 صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 92/10/17 دریافت خبر 1392/11/07
28 مجمع تغییرات امیدنامه مورخ 13/07/92 دریافت خبر 1392/11/01
29 تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر 1392/10/03
30 صورت جلسه مجمع سالیانه دریافت خبر 1392/09/18
31 مجمع تغییر سالی مالی دریافت خبر 1392/04/29
32 مجمع دوره 39 روزه مالی منتهی به 28 آبان ماه 91 دریافت خبر 1392/02/08
33 مجمع سالی مالی منتهی به 19مهرماه91 دریافت خبر 1392/02/08
34 مجمع تمدید فعالیت صندوق سال 91 دریافت خبر 1391/05/14
35 مجمع سالیانه صندوق برای سال مالی منتهی به 19 مهرماه 1390 دریافت خبر 1390/12/02