مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 برگزاری مجمع صندوق در مورخ1396/9/19-تعیین هزینه نرم افزار، برگزاری مجامع و حق الزحمه حسابرس و تغییر بند2-2-5 امیدنامه صندوق دریافت خبر 1396/10/26
2 برگزاری مجمع صندوق در مورخ1396/9/19-تصویب صورتهای مالی، انتخاب روزنامه و حسابرس دریافت خبر 1396/10/09
3 صورت جلسه مورخ 1396/08/03 - تمدید مجوز- تغییر مدیر صندوق و تغییر محل اقامت صندوق دریافت خبر 1396/08/15
4 صورت جلسه مورخ 1396/03/23- حذف ضامن نقدشوندگی و تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1396/04/27
5 صورت جلسه مورخ 1396/03/23- حذف ضامن نقدشوندگی و تغییرات اساسنامه دریافت خبر 1396/04/27
6 صورت جلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ 23/03/1396 دریافت خبر 1396/03/28
7 آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک نقش جهان دریافت خبر 1396/03/21
8 صورت جلسه مورخ 1391/06/26- تعیین صاحبان امضا دریافت خبر 1396/01/15
9 صورت جلسه مورخ 1391/07/12 دریافت خبر 1396/01/15
10 صورتجلسه مورخ 1391/12/23- تصویب صورت مالی 39 روزه دریافت خبر 1396/01/15
11 مجمع تغییرات امیدنامه مورخ 1395/10/06 دریافت خبر 1395/11/05
12 صورت جلسه مجمع صندوق نقش جهان مورخ 1395/10/06 دریافت خبر 1395/11/05
13 صورت جلسه مجمع تغییر هزینه مورخ 1395/08/26 دریافت خبر 1395/10/15
14 صورتجلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ 95/08/26 دریافت خبر 1395/09/06
15 تغییرا صاحبان امضای مجاز صندوق نقش جهان دریافت خبر 1395/03/11
16 صورتجلسه مجمع صندوق نقش جهان مورخ 94/09/24 دریافت خبر 1394/10/13
17 صورتجلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ 94/07/15 دریافت خبر 1394/09/02
18 صورتجلسه مجمع تغییر هزینه مورخ 94/07/15 دریافت خبر 1394/09/02
19 مجمع صندوق نقش جهان مورخ 1394/02/07 دریافت خبر 1394/04/31
20 مجمع صندوق سرمایه گزاری مشترک نقش جهان (دستور جلسه دوم) 1393/10/28 دریافت خبر 1394/03/05
21 مجمع صندوق سرمایه گزاری مشترک نقش جهان (دستور جلسه اول)1393/10/28 دریافت خبر 1394/03/05
22 مجمع صندوق سرمایه گذاری نقش جهان مورخ 93/06/22 دریافت خبر 1393/07/14
23 مجمع تغییر اساسنامه( تغییر حداقل تعداد واحد های صندوق از 10 واحد به 1واحد) دریافت خبر 1393/01/25
24 صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 92/10/17 دریافت خبر 1392/11/07
25 مجمع تغییرات امیدنامه مورخ 13/07/92 دریافت خبر 1392/11/01
26 تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر 1392/10/03
27 صورت جلسه مجمع سالیانه دریافت خبر 1392/09/18
28 مجمع تغییر سالی مالی دریافت خبر 1392/04/29
29 مجمع دوره 39 روزه مالی منتهی به 28 آبان ماه 91 دریافت خبر 1392/02/08
30 مجمع سالی مالی منتهی به 19مهرماه91 دریافت خبر 1392/02/08
31 مجمع تمدید فعالیت صندوق سال 91 دریافت خبر 1391/05/14
32 مجمع سالیانه صندوق برای سال مالی منتهی به 19 مهرماه 1390 دریافت خبر 1390/12/02
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق