شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان راس ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
۲ ثبت صورتجسه مورخ جلسه مورخ ۲۰-۰۱-۹۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۳ تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان مورخ ۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۴ تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان مورخ ۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۵ دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان مورخ ۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۶ دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان مورخ ۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۷ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳- تغییر بند ۲-۲ و ۳-۲ امیدنامه (ترکیب دارایی صندوق) - حذف سقف هزینه های حق پذیرش و عضویت کانون ها دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۸ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶-تغییر هزینه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۹ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶-مجمع سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۱۰ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰-تغییر کارمزد متولی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۱۱ تصمیمات مجمع ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ بابت تمدید دوره فعالیت و تغییر سال مالی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۱۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۷ بابت مجمع سالانه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۱۳ تصمیمات مجمع مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۷ بابت تغییر کارمزد مدیر دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۱۴ تصمیمات مجمع ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ بابت تمدید دوره فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۱۵ تصمیمات مجمع ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ تغییر صاحبان واحد های ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۱۶ تصمیمات مجمع ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ بابت تغییر صاحبان امضا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۱۷ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
۱۸ ثبت مجمع صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۱۹ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۲۰ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۲۱ برگزاری مجمع صندوق در مورخ۱۳۹۶/۹/۱۹-تعیین هزینه نرم افزار، برگزاری مجامع و حق الزحمه حسابرس و تغییر بند۲-۲-۵ امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۲۲ برگزاری مجمع صندوق در مورخ۱۳۹۶/۹/۱۹-تصویب صورتهای مالی، انتخاب روزنامه و حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
۲۳ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ - تمدید مجوز- تغییر مدیر صندوق و تغییر محل اقامت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
۲۴ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳- حذف ضامن نقدشوندگی و تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
۲۵ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳- حذف ضامن نقدشوندگی و تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
۲۶ صورت جلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
۲۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک نقش جهان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۲۸ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶- تعیین صاحبان امضا دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۲۹ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۳۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳- تصویب صورت مالی ۳۹ روزه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۳۱ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
۳۲ صورت جلسه مجمع صندوق نقش جهان مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
۳۳ صورت جلسه مجمع تغییر هزینه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
۳۴ صورتجلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ ۹۵/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
۳۵ تغییرا صاحبان امضای مجاز صندوق نقش جهان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۳۶ صورتجلسه مجمع صندوق نقش جهان مورخ ۹۴/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
۳۷ صورتجلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ ۹۴/۰۷/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
۳۸ صورتجلسه مجمع تغییر هزینه مورخ ۹۴/۰۷/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
۳۹ مجمع صندوق نقش جهان مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
۴۰ مجمع صندوق سرمایه گزاری مشترک نقش جهان (دستور جلسه دوم) ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
۴۱ مجمع صندوق سرمایه گزاری مشترک نقش جهان (دستور جلسه اول)۱۳۹۳/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
۴۲ مجمع صندوق سرمایه گذاری نقش جهان مورخ ۹۳/۰۶/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
۴۳ مجمع تغییر اساسنامه( تغییر حداقل تعداد واحد های صندوق از ۱۰ واحد به ۱واحد) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
۴۴ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
۴۵ مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳/۰۷/۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
۴۶ تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
۴۷ صورت جلسه مجمع سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۹/۱۸
۴۸ مجمع تغییر سالی مالی دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۴/۲۹
۴۹ مجمع دوره ۳۹ روزه مالی منتهی به ۲۸ آبان ماه ۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۲/۰۸
۵۰ مجمع سالی مالی منتهی به ۱۹مهرماه۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۲/۰۸
۵۱ مجمع تمدید فعالیت صندوق سال ۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۱۴
۵۲ مجمع سالیانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۹ مهرماه ۱۳۹۰ دریافت خبر ۱۳۹۰/۱۲/۰۲