صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/01/20 1398/01/20 صورت وضعیت پرتفوی فروردین ماه 98 دانلود
1397/12/27 1397/12/27 صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه 97 دانلود
1397/11/30 1397/11/30 صورت مالی برای دوره 3ماهه منتهی به 19 دی ماه 97 دانلود
1397/11/30 1397/11/30 گزارش عملکرد مدیر برای دوره 3ماهه منتهی به 19 دی ماه 97 دانلود
1397/11/24 1397/11/24 صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه 97 دانلود
1397/11/01 1397/11/01 پرتفوی دی ماه 97 دانلود
1397/10/25 1397/10/25 عملکرد مدیر حسابرسی شده براي سال مالی منتهي به 19 مهرماه 97 دانلود
1397/10/25 1397/10/25 صورت مالي حسابرسي شده سالانه منتهي به 19 مهرماه 97 دانلود
1397/10/16 1397/10/16 عملکرد مدیر حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 19 فروردین 97 دانلود
1397/10/16 1397/10/16 صورتمالی حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 19 فروردین 97 دانلود
1397/09/20 1397/09/20 پرتفوی آذر ماه 97 دانلود
1397/09/06 1397/09/06 پرتفوی آبان ماه 97 دانلود
1397/08/20 1397/08/20 عملکرد مدیر براي سال مالی منتهي به 19 مهرماه 97 دانلود
1397/08/20 1397/08/20 صورت مالي حسابرسي نشده سالانه منتهي به 19 مهرماه 97 دانلود
1397/07/30 1397/07/30 پرتفوی مهر ماه 97 دانلود
1397/07/30 1397/07/30 پرتفوی شهریور ماه 97 دانلود
1397/07/18 1397/07/18 عملکرد مدیر براي دوره 9ماهه منتهي به 19 تيرماه 97 دانلود
1397/07/18 1397/07/18 صورت مالي حسابرسي نشده براي دوره 9ماهه منتهي به 19 تيرماه 97 دانلود
1397/06/07 1397/06/07 پرتفوی مردادماه 97 دانلود
1397/05/22 1397/05/22 گزارش عملکرد مدیر مربوط به دوره مالی 6ماهه منتهی به 19فروردین ماه97 دانلود
1397/05/22 1397/05/22 صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره 6ماهه منتهی به 19 فروردین 97 دانلود
1397/05/22 1397/05/22 صورت مالی برای دوره 3ماهه منتهی به 19 دی 96 دانلود
1397/05/22 1397/05/22 گزارش عملکرد مدیر 3 ماهه منتهی به 19 دی ماه 1396 دانلود
1397/04/20 1397/04/20 پرتفوی تیر ماه 97 دانلود
1397/04/10 1397/04/10 پرتفوی خرداد ماه 97 دانلود
1397/03/13 1397/03/13 پرتفوی اردیبهشت ماه 97 دانلود
1397/03/13 1397/03/13 پرتفوی فروردین ماه 97 دانلود
1397/03/13 1397/03/13 پرتفوی اسفند ماه 96 دانلود
1397/03/13 1397/03/13 پرتفوی بهمن ماه 96 دانلود
1397/03/13 1397/03/13 پرتفوی دی ماه 96 دانلود
1397/03/13 1397/03/13 پرتفوی آذر ماه 96 دانلود
1397/03/13 1397/03/13 پرتفوی آبان ماه 96 دانلود
1396/09/07 1396/09/07 عملکرد مدیر 1396/07/19 دانلود
1396/09/07 1396/09/07 صورت های مالی سال مالی منتهی به 1396/07/19 (حسابرسی شده) دانلود
1396/08/17 1396/08/17 عملکرد مدیر 13960719 دانلود
1396/08/17 1396/08/17 صورت‌های مالی سالیانه حسابرسی نشده منتهی به 1396/07/19 دانلود
1396/05/17 1396/05/17 گزارش عملکرد مدیر 9 ماهه منتهی به 19 تیر ماه 1396 دانلود
1396/05/17 1396/05/17 گزارش 9 ماهه حسابرسی نشده برای دوره مالی منتهی به 19 تیر ماه 1396 دانلود
1396/04/10 1396/04/10 گزارش عملکرد مدیر 6 ماهه منتهی به 19 فروردین 1396- حسابرسی شده دانلود
1396/04/10 1396/04/10 گزارش حسابرسی شده 6 ماهه برای دوره مالی منتهی به 19 فروردین 96 دانلود
1396/02/17 1396/02/17 گزارش عملکرد مدیر 1396/01/19 دانلود
1396/02/17 1396/02/17 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1396/01/19 حسابرسی نشده دانلود
1395/11/17 1395/11/17 گزارش عملکرد مدیر و صورت ها 3 ماهه منتهی به 19 دی ماه 1395 دانلود
1395/11/17 1395/11/17 گزارش 3 ماهه منتهی به 19 دی ماه 1395 دانلود
1395/09/09 1395/09/09 صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده و عملکرد مدیر منتهی به 1395/07/19 دانلود
1395/08/19 1395/08/19 عملکرد مدیر 95/07/19 دانلود
1395/08/19 1395/08/19 صورت های مالی سالیانه حسابرسی نشده منتهی به 95/07/19 دانلود
1395/05/17 1395/05/17 صورت های مالی نه ماهه منتهی به 19/04/1395 حسابرسی نشده دانلود
1395/05/17 1395/05/17 گزارش عملکرد مدیر 95/04/19 دانلود
1395/03/04 1395/03/04 'گزارش عملکرد مدیر حسابرسی شده95/01/19 دانلود
1395/03/04 1395/03/04 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 95/01/19 حسابرسی شده دانلود
1395/02/15 1395/02/15 گزارش عملکرد مدیر 95/01/19 دانلود
1395/02/15 1395/02/15 صورت مالی شش ماهه منتهی به 95/01/19 حسابرسی نشده دانلود
1394/11/17 1394/11/17 صورت مالی سه ماهه منتهی به 19 دی ماه 1394 حسابرسی نشده دانلود
1394/11/17 1394/11/17 عملکرد مدیر دوره سه ماهه منتهی به 19 دی ماه 1394 دانلود
1394/09/24 1394/09/24 صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 1394/07/19 اصلاح شده دانلود
1394/09/09 1394/09/09 صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 1394/07/19 دانلود
1394/08/19 1394/08/19 گزارش عملکرد مدیر برای دوره 12 ماهه منتهی به 19 مهر 1394 دانلود
1394/08/18 1394/08/18 صورتهای مالی سالیانه حسابرسی نشده منتهی به 1394/07/19 دانلود
1394/05/18 1394/05/18 صورتهای مالی دوره 9 ماهه منتهی به 19 تیر 1394 دانلود
1394/05/18 1394/05/18 گزارش عملکرد مدیر برای دوره 9 ماهه منتهی به 19 تیر 1394 دانلود
1394/03/06 1394/03/06 گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری نقش جهان منتهی به تاریخ 1394/01/19 حسابرسی شده دانلود
1394/03/06 1394/03/06 صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری نقش جهان منتهی به تاریخ 1394/01/19 حسابرسی شده دانلود
1394/02/16 1394/02/16 صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1394/01/19 دانلود
1394/02/16 1394/02/16 گزارش عملکرد مدیر مربوط به دوره مالی 6 ماهه منتهی به 19 فروردین 1394 دانلود
1393/10/28 1393/10/28 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 93.10.19 دانلود
1393/09/29 1393/09/29 صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 1393/07/19 دانلود
1393/08/19 1393/08/19 گزارش عملکرد مدیر برای سال مالی منتهی به 1393/07/19 دانلود
1393/08/19 1393/08/19 صورتهای مالی سالیانه حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 1393/07/19 دانلود
1393/05/11 1393/05/11 گزارش عملکرد مدیر مربوط به دوره مالی 9 ماهه منتهی به 19 تیر 93 دانلود
1393/05/11 1393/05/11 صورت مالی برای دوره 9 ماهه منتهی به 19 تیر 93 دانلود
1393/05/11 1393/05/11 صورت مالی برای دوره 9 ماهه منتهی به 19 تیر 93 دانلود
1393/03/10 1393/03/10 صورت مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 19 فروردین حسابرسی شده93 دانلود
1393/02/15 1393/02/15 صورت مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 19 فروردین 93 دانلود
1392/10/19 1392/10/19 صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به 19 دی 1392 دانلود
1392/10/16 1392/10/16 گزارش حسابرسی شده صورت های مالی سالیانه منتهی به 19 مهرماه 92 دانلود
1392/08/18 1392/08/18 گزارش عملکرد مدیر و صورت های مالی یکساله حسابرسی نشده منتهی به 19مهرماه92 دانلود
1392/06/25 1392/06/25 گزارش عملکرد مدیر مربوط به دوره مالی 9ماهه منتهی به 19تیر ماه91 دانلود
1392/06/25 1392/06/25 گزارش عملکرد مدیر مربوط به دوره مالی 6ماهه منتهی به 19فروردین ماه91 دانلود
1392/06/25 1392/06/25 گزارش عملکرد مدیر مربوط به دوره مالی 3ماهه منتهی به 19دی ماه90 دانلود
1392/06/25 1392/06/25 گزارش عملکرد مدیر مربوط به دوره مالی سالیانه منتهی به 19مهرماه90 دانلود
1392/06/25 1392/06/25 گزارش سالیانه حسابرسی نشده منتهی به 19مهرماه90 دانلود
1392/05/20 1392/05/20 گزارش 9ماهه منتهی به 19تیرماه 92 دانلود
1392/05/13 1392/05/13 گزارش 6ماهه حسابرسی شده برای دوره مالی منتهی به 19 فروردین ماه 92 دانلود
1392/02/14 1392/02/14 گزارش 6ماهه حسابرسی نشده برای دوره مالی منتهی به 19 فروردین ماه 92 دانلود
1391/11/18 1391/11/18 گزارش عملکرد مدیر و صورت ها 3 ماهه منتهی به 19 دی ماه 91 دانلود
1391/10/09 1391/10/09 گزارش حسابرسی شده یکساله منتهی به 19 مهرماه91 به همراه گزارش عملکرد مدیر دانلود
1391/08/20 1391/08/20 گزارش یکساله منتهی به 19مهرماه91 دانلود
1391/05/17 1391/05/17 گزارش 9 ماهه منتهی به 19 تیرماه 91 دانلود
1391/03/27 1391/03/27 گزارش حسابرسی شده 6ماهه برای دوره مالی منتهی به 19 فروردین ماه91 دانلود
1391/02/13 1391/02/13 گزارش 6ماهه برای دوره مالی منتهی به 19 فرودرین ماه 91 دانلود
1390/11/30 1390/11/30 گزارش 3ماهه برای دوره مالی منتهی به 19 دی ماه 90 دانلود
1390/11/12 1390/11/12 گزارش حسابرسی شده یکساله منتهی به 19 مهرماه 90 دانلود
1390/05/12 1390/05/12 گزارش 9ماهه اول منتهی به 19 تیر 90 دانلود
1390/02/18 1390/02/18 گزارش حسابرسی شده 6ماهه منتهی به 19 فرودین 90 دانلود
1390/01/24 1390/01/24 گزارش 3ماهه اول دانلود