شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۲.۴۲۱)% (۳.۵۱۲)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۵.۲۰۸)% (۷.۵۸۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ %۲۰.۹۲۹ %۱۶.۰۸۴
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ %۱۱۳.۵۳۳ %۷۶.۷۹۳
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ %۲۶۴.۶۹۴ %۱۹۷.۵۷۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ %۴۳۴.۶۶ %۳۲۵.۶۶۳
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ %۶۲۳۵.۷۷۴ %۵۰۷۳.۲۰۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۲۷۱۰ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۹.۹)% (۹۸.۶۲)%