صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۳.۷۳۱)% (۱.۹۳۷)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۸.۴۰۹)% (۰.۳۲۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ %۰.۷۳۱ %۵.۰۶۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ %۲۴.۳۶۶ %۲۹.۸۸۸
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ %۶۹.۰۷۶ %۶۰.۰۰۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ %۱۱۱.۸۱۸ %۸۲.۹۶۵
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ %۱۵۴۵.۷۴۲ %۱۶۸۶.۷۴۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۰۵۰۹ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۳۵)% (۹۷.۴۶)%