ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/31 188,670 86.26 % 765 0.35 % 0 0 % 19,884 9.09 % 9,403 8.38 % 115,465 52.79 %
2 1398/02/30 184,454 87.32 % 764 0.36 % 0 0 % 16,627 7.87 % 9,392 8.67 % 111,964 53 %
3 1398/02/29 187,111 87.5 % 778 0.36 % 0 0 % 16,577 7.75 % 9,381 8.56 % 113,404 53.03 %
4 1398/02/28 183,637 86.15 % 777 0.36 % 0 0 % 16,297 7.65 % 12,446 10.02 % 113,359 53.18 %
5 1398/02/27 181,675 86.03 % 777 0.37 % 0 0 % 16,297 7.72 % 12,435 10.11 % 112,889 53.46 %
6 1398/02/26 181,675 86.03 % 777 0.37 % 0 0 % 16,297 7.72 % 12,424 10.11 % 112,889 53.46 %
7 1398/02/25 181,675 86.04 % 776 0.37 % 0 0 % 16,297 7.72 % 12,413 10.1 % 112,889 53.46 %
8 1398/02/24 183,331 86.13 % 776 0.36 % 0 0 % 19,430 9.13 % 9,327 8.57 % 112,241 52.73 %
9 1398/02/23 172,938 85.01 % 776 0.38 % 0 0 % 20,404 10.03 % 9,315 8.96 % 108,997 53.58 %
10 1398/02/22 166,545 80.42 % 776 0.37 % 0 0 % 30,466 14.71 % 9,303 8.8 % 105,891 51.13 %