صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۶۳۴,۹۷۳ ۹۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۲۱۰ ۱.۴۳ % ۱,۲۳۲ ۰.۱۹ % ۲۵۸,۵۳۳ ۴۰.۰۶ %
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۶۱۸,۲۲۰ ۸۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸,۷۳۱ ۹.۹۹ % ۱,۰۳۴ ۰.۱۵ % ۲۵۲,۸۳۸ ۳۶.۷۵ %
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۶۱۲,۳۹۵ ۸۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸,۸۹۸ ۱۰.۱ % ۱,۰۳۵ ۰.۱۵ % ۲۵۳,۷۱۹ ۳۷.۱۸ %
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۵۳۰,۵۱۸ ۹۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹,۹۵۳ ۸.۵۹ % ۱,۱۷۱ ۰.۲ % ۲۴۲,۶۵۰ ۴۱.۷۲ %
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۵۲۶,۷۷۶ ۹۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸,۸۹۱ ۸.۴۸ % ۱,۱۷۲ ۰.۲ % ۲۴۳,۹۴۱ ۴۲.۲۹ %
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۵۲۶,۷۷۶ ۹۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸,۸۹۱ ۸.۴۸ % ۱,۱۷۳ ۰.۲ % ۲۴۳,۹۴۱ ۴۲.۲۹ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۵۲۶,۷۷۶ ۹۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸,۸۸۷ ۸.۴۸ % ۱,۱۷۴ ۰.۲ % ۲۴۳,۹۴۱ ۴۲.۲۹ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۵۱۸,۹۹۵ ۹۶.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۸۹ ۳.۴۹ % ۱,۱۷۶ ۰.۲۲ % ۲۴۲,۷۱۳ ۴۵.۰۳ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۵۲۵,۳۸۷ ۹۷.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۴۲۷ ۲.۶۷ % ۱,۱۷۹ ۰.۲۲ % ۲۴۷,۴۳۲ ۴۵.۷۴ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۵۲۹,۰۳۷ ۹۷.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۱۰ ۲.۶۶ % ۱,۱۸۱ ۰.۲۲ % ۲۴۹,۷۰۹ ۴۵.۸۴ %