صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۲۰۵,۷۴۱ ۷۵.۱۴ % ۸۲۰ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۲۰,۴۷۵ ۷.۴۸ % ۴۶,۷۷۳ ۱۷.۱۸ % ۱۴۷,۶۴۰ ۵۳.۹۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۲۰۶,۷۹۵ ۷۵.۱۹ % ۸۱۲ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۳۴ ۷.۳۶ % ۴۷,۱۷۶ ۱۷.۱۷ % ۱۴۸,۴۸۳ ۵۳.۹۹ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۲۲۰,۰۵۵ ۸۱.۸۳ % ۸۰۳ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۱۱۸ ۶.۷۴ % ۲۹,۹۲۴ ۱۰.۹۶ % ۱۴۸,۸۳۸ ۵۵.۳۵ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۲۱۴,۱۹۲ ۷۹.۸۲ % ۸۱۱ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۹۹۱ ۷.۰۸ % ۳۴,۳۵۳ ۱۲.۶۳ % ۱۴۴,۲۸۸ ۵۳.۷۷ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۲۰۳,۴۷۰ ۷۵.۲ % ۸۱۱ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۱۹,۷۹۱ ۷.۳۱ % ۴۶,۴۹۰ ۱۷.۰۲ % ۱۴۲,۰۵۱ ۵۲.۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۲۰۳,۴۷۰ ۷۵.۲۱ % ۸۱۰ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۱۹,۷۹۱ ۷.۳۲ % ۴۶,۴۶۵ ۱۷.۰۱ % ۱۴۲,۰۵۱ ۵۲.۵۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۲۰۳,۴۷۰ ۶۹.۹۸ % ۸۱۰ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۰,۰۳۳ ۱۳.۷۷ % ۴۶,۴۴۰ ۱۵.۸۳ % ۱۴۲,۰۵۱ ۴۸.۸۶ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۲۱۵,۲۳۸ ۷۲.۷۳ % ۸۱۰ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۳۲ ۵.۴۲ % ۶۳,۸۷۱ ۲۱.۴۴ % ۱۴۷,۱۸۰ ۴۹.۷۳ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۲۲۸,۰۲۶ ۷۵.۳۶ % ۸۰۹ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۳۲ ۵.۳ % ۵۷,۷۲۱ ۱۸.۹۴ % ۱۴۹,۶۴۷ ۴۹.۴۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۲۶۸,۹۰۶ ۹۰.۶۸ % ۸۰۹ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۳۲ ۵.۴۱ % ۱۰,۷۹۲ ۷.۰۶ % ۱۵۲,۷۹۵ ۵۱.۵۳ %