ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/17 136,992 85.22 % 720 0.45 % 0 0 % 17,863 11.11 % 5,170 6.27 % 0 0 %
2 1397/09/16 138,033 84.88 % 720 0.44 % 0 0 % 18,711 11.51 % 5,161 6.19 % 0 0 %
3 1397/09/15 138,033 84.88 % 719 0.44 % 0 0 % 18,711 11.51 % 5,151 6.19 % 0 0 %
4 1397/09/14 138,033 84.89 % 719 0.44 % 0 0 % 18,711 11.51 % 5,141 6.18 % 0 0 %
5 1397/09/13 136,510 84.88 % 719 0.45 % 0 0 % 18,441 11.47 % 5,146 6.25 % 0 0 %
6 1397/09/12 137,663 85 % 718 0.44 % 0 0 % 18,441 11.39 % 5,137 6.2 % 0 0 %
7 1397/09/11 135,544 82.83 % 718 0.44 % 0 0 % 22,026 13.46 % 5,350 6.41 % 0 0 %
8 1397/09/10 132,826 83.69 % 717 0.45 % 0 0 % 19,826 12.49 % 5,340 6.6 % 0 0 %
9 1397/09/09 137,190 84.13 % 717 0.44 % 0 0 % 19,826 12.16 % 5,330 6.42 % 0 0 %
10 1397/09/08 137,190 84.14 % 717 0.44 % 0 0 % 19,826 12.16 % 5,319 6.42 % 0 0 %