شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۳,۰۲۵,۹۱۳ ۹۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۹,۷۲۴ ۵.۸۹ % ۴,۴۹۸ ۰.۱۴ % ۱,۰۴۸,۹۸۹ ۳۲.۵۸ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۳,۱۰۱,۷۴۹ ۹۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۰,۲۹۷ ۶.۶۲ % ۴,۴۹۶ ۰.۱۴ % ۱,۰۷۲,۷۵۲ ۳۲.۲۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۳,۱۰۱,۷۴۹ ۹۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۰,۲۹۷ ۶.۶۲ % ۴,۴۹۴ ۰.۱۴ % ۱,۰۷۲,۷۵۲ ۳۲.۲۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۳,۱۰۱,۷۴۹ ۹۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۰,۲۹۷ ۶.۶۲ % ۴,۴۹۳ ۰.۱۴ % ۱,۰۷۲,۷۵۲ ۳۲.۲۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۳,۱۷۰,۶۵۳ ۹۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۷,۱۷۱ ۲.۹۷ % ۴,۴۹۱ ۰.۱۴ % ۱,۱۰۴,۷۷۹ ۳۳.۷۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۳,۱۷۰,۶۵۳ ۹۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۷,۱۷۱ ۲.۹۷ % ۴,۴۸۹ ۰.۱۴ % ۱,۱۰۴,۷۷۹ ۳۳.۷۶ %
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۳,۱۷۰,۶۵۳ ۹۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷,۷۴۵ ۲.۶۹ % ۴,۴۸۷ ۰.۱۴ % ۱,۱۰۴,۷۷۹ ۳۳.۸۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۳,۱۵۱,۴۲۵ ۹۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۸۲۵ ۲.۷۶ % ۱۲۳,۵۵۳ ۳.۶۷ % ۱,۰۹۳,۰۷۴ ۳۲.۴۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۲,۹۵۵,۲۰۲ ۸۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۶۵۱ ۵.۴۵ % ۲۵۱,۱۸۸ ۷.۴۱ % ۱,۰۴۷,۹۸۱ ۳۰.۹ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۲,۹۰۱,۳۵۲ ۸۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۴۳۷ ۲.۲۳ % ۲۸۱,۳۴۵ ۸.۶۴ % ۹۹۴,۱۳۰ ۳۰.۵۴ %