صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۲۸۰,۲۰۶ ۸۸.۵۶ % ۷۹۰ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۷,۲۶۹ ۲.۳ % ۲۸,۱۱۸ ۱۲.۸۵ % ۱۷۴,۶۴۷ ۵۵.۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۲۸۸,۰۹۱ ۸۷.۷۳ % ۷۹۰ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۷,۱۴۹ ۲.۱۸ % ۳۲,۳۶۳ ۱۳.۶۷ % ۱۸۲,۹۹۵ ۵۵.۷۲ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲۹۲,۱۸۲ ۸۷.۸۸ % ۷۸۹ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۷,۱۴۹ ۲.۱۵ % ۳۲,۳۵۹ ۱۳.۵ % ۱۸۵,۶۴۵ ۵۵.۸۴ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۲۸۵,۴۳۰ ۸۷.۶۳ % ۷۸۹ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۷,۱۵۴ ۲.۲ % ۳۲,۳۵۰ ۱۳.۷۸ % ۱۸۱,۱۸۰ ۵۵.۶۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۲۸۵,۴۳۰ ۸۷.۶۳ % ۷۸۹ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۷,۱۵۴ ۲.۲ % ۳۲,۳۴۶ ۱۳.۷۸ % ۱۸۱,۱۸۰ ۵۵.۶۲ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۲۸۵,۴۳۰ ۸۷.۶۳ % ۷۸۸ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۷,۱۵۴ ۲.۲ % ۳۲,۳۴۲ ۱۳.۷۸ % ۱۸۱,۱۸۰ ۵۵.۶۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۲۹۲,۵۸۹ ۸۷.۹ % ۷۸۸ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۷,۱۵۴ ۲.۱۵ % ۳۲,۳۳۸ ۱۳.۴۸ % ۱۸۶,۱۸۶ ۵۵.۹۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۳۰۴,۶۴۲ ۸۸.۳۲ % ۷۸۸ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۷,۱۵۵ ۲.۰۷ % ۳۲,۳۳۴ ۱۳.۰۱ % ۱۹۴,۵۹۰ ۵۶.۴۲ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۳۰۸,۴۶۱ ۸۸.۴۵ % ۷۸۳ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۷,۱۷۵ ۲.۰۶ % ۳۲,۳۳۱ ۱۲.۸۶ % ۱۹۷,۲۹۸ ۵۶.۵۷ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۳۳۴,۳۳۳ ۹۲.۸۳ % ۷۸۳ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۷,۱۹۲ ۲ % ۱۷,۸۴۸ ۸.۴۳ % ۲۰۴,۴۴۷ ۵۶.۷۷ %