صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۲,۶۵۲ ۸۴.۱۶ ۵۲۸,۷۴۰ ۹۵.۷ ۶۴۳,۰۴۳ ۹۴.۸۸ ۷۰۱,۵۱۴ ۹۵.۸۳
اوراق ۲,۳۰۹ ۳.۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۶,۴۸۱ ۸.۷۱ ۲۱,۹۵۴ ۳.۹۷ ۳۱,۹۴۷ ۴.۷۱ ۲۸,۹۹۹ ۳.۹۶
سایر دارایی ها ۲,۹۷۳ ۳.۹۹ ۱,۸۰۸ ۰.۳۳ ۲,۷۳۴ ۰.۴ ۱,۴۸۸ ۰.۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۵,۰۲۶ ۴۷.۰۵ ۲۴۲,۵۳۸ ۴۳.۹ ۲۶۴,۶۹۷ ۳۹.۰۶ ۳۰۳,۸۷۷ ۴۱.۵۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد