ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 20,995 61.17 41,259 72.33 41,997 69.69 49,785 43.55
اوراق 1,638 4.77 254 0.44 747 1.24 14,306 12.51
وجه نقد 1,700 4.95 13,765 24.13 15,877 26.34 48,471 42.4
سایر دارایی ها 1,192 3.47 1,751 3.07 1,636 2.71 1,748 1.52
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 9,029 26.3 20,419 35.79 21,526 35.72 24,230 21.19
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق