صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۷,۰۶۲ ۸۳.۱۴ ۴۲۲,۵۴۰ ۹۶.۴۴ ۵۱۷,۵۷۰ ۹۵.۴۳ ۶۳۴,۹۷۳ ۹۸.۳۸
اوراق ۲,۳۳۱ ۳.۴ ۱۷۱ ۰.۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۶,۲۳۴ ۹.۰۸ ۱۳,۱۰۳ ۲.۹۹ ۲۳,۵۳۵ ۴.۳۴ ۹,۲۱۰ ۱.۴۳
سایر دارایی ها ۲,۹۷۶ ۴.۳۴ ۲,۳۰۶ ۰.۵۳ ۱,۲۶۰ ۰.۲۳ ۱,۲۳۲ ۰.۱۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۲,۸۱۷ ۴۷.۸۲ ۲۱۹,۳۱۹ ۵۰.۰۶ ۲۴۱,۱۱۰ ۴۴.۴۶ ۲۵۸,۵۳۳ ۴۰.۰۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد