شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۴,۶۰۹ ۸۷.۱۳ ۱,۵۰۷,۳۵۳ ۹۳.۵۲ ۲,۸۹۷,۷۷۹ ۹۲.۸۹ ۳,۰۲۵,۹۱۳ ۹۳.۹۷
اوراق ۲,۲۷۱ ۲.۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۸,۴۲۵ ۷.۷۶ ۹۰,۸۵۲ ۵.۶۴ ۱۸۶,۴۰۷ ۵.۹۸ ۱۸۹,۷۲۴ ۵.۸۹
سایر دارایی ها ۳,۲۵۲ ۳ ۱۳,۶۲۸ ۰.۸۵ ۳۵,۴۲۳ ۱.۱۴ ۴,۴۹۸ ۰.۱۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۶,۹۲۱ ۴۳.۲۱ ۵۷۷,۶۰۵ ۳۵.۸۴ ۱,۰۰۸,۱۲۹ ۳۲.۳۲ ۱,۰۴۸,۹۸۹ ۳۲.۵۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد