ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 34,466 58.15 149,405 79.82 149,976 71.79 188,670 86.25
اوراق 2,486 4.19 770 0.41 768 0.36 765 0.34
وجه نقد 5,407 9.12 24,657 13.17 34,736 16.62 19,884 9.09
سایر دارایی ها 2,528 4.26 18,967 10.13 32,321 15.47 18,325 8.37
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 19,983 33.71 81,500 43.54 90,046 43.1 115,465 52.79
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد