صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۸,۲۵۴ ۵۸.۷ ۲۰۳,۶۱۴ ۸۰.۷۴ ۲۳۶,۱۳۶ ۸۴.۰۴ ۲۰۵,۷۴۱ ۷۵.۱۳
اوراق ۲,۴۵۳ ۳.۷۶ ۷۸۴ ۰.۳۱ ۸۰۴ ۰.۲۸ ۸۲۰ ۰.۲۹
وجه نقد ۵,۷۷۹ ۸.۸۶ ۲۸,۰۶۷ ۱۱.۱۳ ۱۹,۳۰۷ ۶.۸۷ ۲۰,۴۷۵ ۷.۴۷
سایر دارایی ها ۲,۹۹۳ ۴.۵۹ ۲۸,۰۸۵ ۱۱.۱۳ ۳۱,۹۲۴ ۱۱.۳۶ ۴۷,۰۳۷ ۱۷.۱۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۲,۱۷۹ ۳۴.۰۳ ۱۱۹,۳۱۷ ۴۷.۳۱ ۱۲۹,۵۴۶ ۴۶.۱ ۱۴۷,۶۴۰ ۵۳.۹۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد