صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۳,۹۴۴ ۷۹.۴۶ ۲۵۸,۹۸۵ ۸۵.۶۹ ۲۹۶,۸۵۱ ۸۷.۲۲ ۲۸۰,۲۰۶ ۸۸.۵۶
اوراق ۲,۴۱۱ ۴.۳۶ ۸۱۱ ۰.۲۶ ۷۸۳ ۰.۲۳ ۷۹۰ ۰.۲۴
وجه نقد ۶,۰۵۹ ۱۰.۹۵ ۱۷,۲۷۴ ۵.۷۱ ۱۰,۶۹۰ ۳.۱۴ ۷,۲۶۹ ۲.۲۹
سایر دارایی ها ۳,۸۸۹ ۷.۰۳ ۳۹,۰۹۴ ۱۲.۹۳ ۴۵,۱۵۶ ۱۳.۲۶ ۴۰,۶۴۷ ۱۲.۸۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۵,۸۵۶ ۴۶.۷۵ ۱۶۵,۹۳۰ ۵۴.۹ ۱۸۰,۳۵۹ ۵۲.۹۹ ۱۷۴,۶۴۷ ۵۵.۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد