ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 28,329 57.05 132,601 81.63 139,788 83.08 136,992 85.22
اوراق 2,580 5.19 694 0.42 704 0.41 720 0.44
وجه نقد 4,554 9.17 21,008 12.93 20,992 12.47 17,863 11.11
سایر دارایی ها 1,780 3.58 13,211 8.13 11,895 7.07 10,079 6.27
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 9,909 19.95 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد