نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/16

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 8,209,080 93.68 10,478,412 95.57 9,020,665 96.03 8,577,928 96.33
اوراق مشارکت 0 0 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 429,270 4.9 366,285 3.34 263,913 2.81 260,291 2.92
وجه نقد 21,528 0.25 2,160 0.02 2,285 0.02 2,067 0.02
واحد صندوق 2,869 0.03 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 100,216 1.14 117,732 1.07 106,791 1.14 64,392 0.72
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,666,604 30.43 3,542,450 32.31 3,265,366 34.76 3,126,466 35.11