نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 8,278,782 93.99 8,830,779 96 8,207,885 93.42 7,243,323 86.2
اوراق مشارکت 0 0 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 399,975 4.54 224,578 2.44 368,295 4.19 489,004 5.82
وجه نقد 18,990 0.22 2,123 0.02 2,086 0.02 2,098 0.02
واحد صندوق 2,495 0.03 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 107,910 1.23 141,259 1.54 208,009 2.37 668,566 7.96
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,750,765 31.23 3,304,390 35.92 3,170,791 36.09 3,016,161 35.89