نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان در تاریخ 1389/07/20 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
ثبت صورتجسله مجمع مورخ 1400/01/29 راس ساعت 16:00 نزد سازمان
تائیدیه مجمع مورخ 1399/05/15 صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان(تغییرات هزینه ای)
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/02صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان مورخ 1399/07/02
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/04/14 ساعت 10:00
تغییرات امیدنامه ای مطابق با تصمیمات مجمع ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۳
صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۳- تغییر صاحبان امضا
صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳
صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵- تصویب صورتهای مالی
صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲
صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶- صاحبان امضا مجاز
صورت جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۶
صورت جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۳
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۳-۰۶-۲۲- تغییر حسابرس صندوق
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸- تصویب صورت های مالی و انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷- تصویب صورتهای مالی
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ تصویب صورت های مالی و تعیین روزنامه کثیرالانتشار
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ تغییر در ترکیب دارائیها
صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ تغییر هزینه
تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق نقش جهان
صورتجلسه مجمع مورخ ۹۴/۰۹/۲۴ تصویب صورت های مالی و تغییر روزنامه کثیرالانتشار
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ تغییر هزینه
مجمع صندوق نقش جهان مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷- تغییر متولی صندوق
صورتجلسه مجمع ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
صورتجلسه مجمع ۱۳۹۳/۰۶/۲۲