نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سبدگردان سرآمد بازار 510 %51.00
2 سرمایه گذاری فرهنگیان 300 %30.00
3 کارگزاری اردیبهشت ایرانیان 190 %19.00