نصب همراه صندوق fundMobileApp

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری نقش جهان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل شش درهزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 250 میلیون ریال با ارائۀ مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق.
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال براي برگزاري مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدير سالانه 2 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت و 10 درصد از مابه التفاوت روزانۀ سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاري در گواهی سپرده یا حسابهاي سرمایه گذاري بانکها یا موسسات مالی و اعتباري ایرانی نسبت به بالاترین سود علی- الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
4 کارمزد متولي سالانه 0.3 درصد از متوسط روزانۀ ارزش خالص داراییهاي صندوق و حداقل به مبلغ 80 میلیون ریال و حداکثر به مبلغ 370 میلیون ریال
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 150 میلیون ریال.
7 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل 0 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباري باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینهي دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راهاندازي تارنماي آن و هزینههاي پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 230 میلیون ریال با ارایه مدارك مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ). مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری مدیر
کارمزد ابطال ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : ب- ١ ) 5درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال 7روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی فاصله داشته باشد ب- ٢ ) 4درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از7روز و برابر یا کمتر از 15روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب- 3 ) 3درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15روز و برابر یا کمتر از 30روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاري فاصله داشته باشد. ب- 4 ) 2درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30روز و برابر یا کمتر از 60روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاري فاصله داشته باشد. ب- 5 ) 1درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60روز و برابر یا کمتر از 90روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاري فاصله داشته باشد. صندوق