نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان مورخ 1400/03/23

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان در راستای اجرای اطلاعیه شماره 12030073 سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1400/03/23 تشکیل می گردد.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل