نصب همراه صندوق fundMobileApp

تائید مجمع تغییر کارمزد مدیر

کارمزد مدیر از سالانه یک درصد (01/0) از ارزش روزانة سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به سالانه 1.5 درصد (015/0) از ارزش روزانة سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصا...


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل