نصب همراه صندوق fundMobileApp

ثبت تغییر در ترکیب صاحبین واحدهای ممتاز

با سلام ترکیب واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان بصورت نامه پیوست تغییر یافت.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل