نصب همراه صندوق fundMobileApp

دوره فعالیت صندوق

با سلام با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان تا تاریخ 1397/10/26 تمدید گردید.