نصب همراه صندوق fundMobileApp

ثبت مجمع صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان

با سلام صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان مورخ 97/04/06 بابت تغییر صاحبان امضا مجاز، به ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها رسید.