نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان

مجمع  صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان با دستور جلسه  تغییر ترکیب صاحبان واحد های ممتاز و همچنین اصلاح اساسنامه صندوق مطابق با بند 3 ابلاغیه 12020088 سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 19/03/1397 برگزار شد و در پایان مجمع پیرامون دستور جلسه به تصمیم گیری نرسید و مقرر گردید با انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، مجمع ثانویه با همین دستور جلسه  تشکیل گردد.