نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع

باسلام مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان جهت اصلاح اساسنامه مطابق بند 3 ابلاغیه 12020088 سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین تغییر در ترکیب صاحبان واحد های ممتاز در تاریخ 19/03/97 برگزار می گردد.