نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان

بدینوسیله از کلیه سهامداران ممتاز دعوت می شود در جلسه مجمع صندوق که در ساعت 10.00 مورخ 1396/09/19 در آدرس قانونی صندوق تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. دستور جلسه: تصویب صورتهای مالی تعیین روزنامه کثیرالانتشار انتخاب ارکان و تعیین هزینه های صندوق