نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک نقش جهان

بدینوسیله از کلیه سهامداران ممتاز دعوت می شود در جلسه مجمع صندوق که در ساعت 14.30 مورخ 1396/03/23 در آدرس قانونی صندوق تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. دستور جلسه: حذف رکن ضامن نقدشوندگی