نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت جلسه مجمع صندوق نقش جهان مورخ 1395/10/06

تصویب صورت های مالی سالیانه برای سال منتهی به 1395/07/19 انتخاب روزنامه کثیر الانتشار تغییر در ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل