نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک نقش جهان

دینوسیله از کلیه سهامداران ممتاز دعوت می شود در جلسه مجمع صندوق که در ساعت 16.00 مورخ 06/10/1395 در آدرس قانونی صندوق تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. دستور جلسه: تغییر در جدول ترکیب دارائی ها در امیدنامه