نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک نقش جهان

بدینوسیله از کلیه سهامداران ممتاز دعوت می شود در جلسه مجمع صندوق که در ساعت 14.00 مورخ 06/10/1395 در آدرس قانونی صندوق تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. دستور جلسه: تصویب صورت‌های مالی سالیانه برای سال منتهی به 19/07/1395 انتخاب روزنامه کثیرالانتشار تغییر در ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سای...