نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان

بدینوسیله از کلیه سهامداران ممتاز دعوت می شود در جلسه مجمع صندوق که در ساعت 14.00 مورخ 1395/08/26 در آدرس قانونی صندوق تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. دستور جلسه: تعیین هزینه های صندوق تمدید مجوز فعالیت صندوق سایر موارد