نصب همراه صندوق fundMobileApp

new

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تش...

متن خبر

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیفعنوان هزینهشرح نحوه محاسبه هزینه

1هزینه های تاسیسمعادل پنج درهزار(0/005) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 300 ریال با ارائۀ مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق.

2هزینه های برگزاری مجامع صندوقحداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال براي برگزاري مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق.

3کارمزد مدیرسالانه (0/002) دو در هزار ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق بند 2-2-1 و ده (10) درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاري در گواهی سپرده یا حسابهاي سرمایه گذاري بانکها یا موسسات مالی و اعتباري ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوه 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار .

4کارمزد متولیسالانه 0.02درصد از متوسط روزانۀ ارزش خالص داراییهاي صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی 200000000 و حداکثر کارمزد 350000000 باشد

5کارمزد ضامن نقدشوندگیسالانه یک در صد هزار (0/00001) ارزش روزانۀ دارائی های صندوق

6کارمزد ضامن سودآوریسالانه یک در صد هزار (0/00001) ارزش روزنه دارائی های صندوق

7حق الزحمه حسابرسسالانه مبلغ ثابت صد و ده (110) میلیون ریال به ازای هر سال مالی

8حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوقمعادل 0.1 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد

9حق پذیرش و عضویت در کانون ها ...معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباري باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

10هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها :هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف هزار و سیصد (1300) میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

 

عنوان هزینهشرحدریافت کننده

کارمزد صدورالف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد )مدیر

کارمزد ابطالالف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری 
مدیر