نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجمع صندوق سرمایه گذاری نقش جهان مورخ 93/06/22

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان در تاریخ 22/06/1393در محل اقامت صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای ممتاز برگزار و تصمیمات زیر اخذ گردید . 1- در اجرای بند 8-3 امیدنامه هزینه های نرم افزار صندوق برای دوره مالی 29/08/1393 الی 28/08/1394 به مبلغ 200.000.000 ریال و همچنین هزینه حسابرسی برای سال ...


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل