نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجمع تمدید فعالیت صندوق سال 91

موسسین صندوق موافقت نمودند که فعالیت صندوق برای 3 سال دیگر نیز تمدید گردد