نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
ثبت صورتجسله مجمع مورخ 1400/01/29 راس ساعت 16:00 نزد سازمان 1400/02/06
اصلاحیه اسامی حاضرین درمجمع مورخ 1400/01/29 - تغییر هزینه سال 1400 1400/01/30
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1400/01/29 - تغییر هزینه سال 1400 1400/01/29
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان مورخ 1400/01/29 1400/01/17
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1399/05/15 صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان 1399/10/16
تائیدیه مجمع مورخ 1399/05/15 صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان(تغییرات هزینه ای) 1399/10/15
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان مورخ 1399/06/26 1399/09/17
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1399/06/12 صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان 1399/07/30
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/02صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان (تغییرات امیدنامه ای) 1399/07/29
ثبت صورتجلسه مورخ 1399/05/29صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان (تغییر صاحبان امضاء مجاز) 1399/07/16
تائیدیه مجمع مورخ 1399/06/12 صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان 1399/07/02
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/02صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان 1399/07/02
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/07/02 صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان 1399/07/02
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/26صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان 1399/07/02
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/12صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان 1399/07/02
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان مورخ 1399/07/02 1399/07/02
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/06/26 صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان 1399/06/26
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان مورخ 1399/06/26 راس ساعت 11:00 1399/06/16
آگهی کثیرالانتشار مورخ 22 مرداد 1399 شماره 1728-مجمع سالیانه 1398 1399/06/16
آگهی کثیرالانتشار مورخ 26تیر1399 شماره 1706--تجزیه واحد ها 1399/06/16
آگهی کثیرالانتشار مورخ 4 تیر 1399 شماره 1687-افزایش سقف(1) 1399/06/16
آگهی کثیرالانتشار مورخ 24 بهمن 1398 شماره 1597-تغییر امضا داران نقش جهان 1399/06/16
آگهی کثیرالانتشار مورخ 13 بهمن 1398 شماره 1588-ترکیب دارایی صندوق و سقف کانون ها 1399/06/16
آگهی کثیرالانتشار مورخ 4 آذر1398 شماره 1531-مجمع سالیانه 97 1399/06/16
حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان مورخ 1399/06/12 راس ساعت 11:00 - تغییر آدرس 1399/06/12
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نقش جهان مورخ 1399/06/12 راس ساعت 11:00 - تغییر آدرس 1399/06/11
ثبت صورت جلسه سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان نزد سبا 1399/06/02
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/05/15 ساعت 14:00 1399/05/15
ثبت صورت جلسه سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان نزد سبا 1399/05/11
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان مورخ 1399/05/15 ساعت 14:00 1399/05/04
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/31 1399/05/04
اسامی حاضرین در مجمع سالیانه مورخ 1399/04/31 1399/05/04
تاییدیه صورت جلسه مورخ - امیدنامه ای 1399/04/24
دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان مورخ 1399/04/31 ساعت 14:00 1399/04/21
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/04/14 ساعت 10:00 1399/04/14
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/04/14 ساعت 9:00 1399/04/14
ثبت افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان موضوع مجمع مورخ 1399/03/27 1399/04/03
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان راس ساعت ۱۴:۰۰ 1399/03/27
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰ 1399/03/21
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان راس ساعت ۱۴:۰۰ 1399/03/06
ثبت صورتجسه مورخ جلسه مورخ ۲۰-۰۱-۹۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار 1399/02/20
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان مورخ ۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۰ 1399/02/11
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان مورخ ۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ 1399/02/11
دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان مورخ ۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۰ 1399/01/20
دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان مورخ ۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ 1399/01/20
تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳- تغییر بند ۲-۲ و ۳-۲ امیدنامه (ترکیب دارایی صندوق) - حذف سقف هزینه های حق پذیرش و عضویت کانون ها 1398/11/07
تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰-تغییر کارمزد متولی 1398/07/16
تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶-مجمع سالیانه 1398/07/16
تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶-تغییر هزینه حسابرس 1398/07/16
تصمیمات مجمع ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ بابت تغییر صاحبان امضا 1398/06/25
تصمیمات مجمع ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ تغییر صاحبان واحد های ممتاز 1398/06/25
تصمیمات مجمع ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ بابت تمدید دوره فعالیت 1398/06/25
تصمیمات مجمع مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۷ بابت تغییر کارمزد مدیر 1398/06/25
تصمیمات مجمع مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۷ بابت مجمع سالانه 1398/06/25
تصمیمات مجمع ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ بابت تمدید دوره فعالیت و تغییر سال مالی 1398/06/25
دعوت به مجمع 1398/06/06
ثبت مجمع صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان 1397/04/27
مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان 1397/04/04
دعوت به مجمع 1397/04/04
برگزاری مجمع صندوق در مورخ۱۳۹۶/۹/۱۹-تعیین هزینه نرم افزار، برگزاری مجامع و حق الزحمه حسابرس و تغییر بند۲-۲-۵ امیدنامه صندوق 1396/10/26
برگزاری مجمع صندوق در مورخ۱۳۹۶/۹/۱۹-تصویب صورتهای مالی، انتخاب روزنامه و حسابرس 1396/10/09
صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ - تمدید مجوز- تغییر مدیر صندوق و تغییر محل اقامت صندوق 1396/08/15
صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳- حذف ضامن نقدشوندگی و تغییرات اساسنامه 1396/04/27
صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳- حذف ضامن نقدشوندگی و تغییرات امیدنامه 1396/04/27
صورت جلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ 1396/03/28
آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک نقش جهان 1396/03/21
صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳- تصویب صورت مالی ۳۹ روزه 1396/01/15
صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ 1396/01/15
صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶- تعیین صاحبان امضا 1396/01/15
صورت جلسه مجمع صندوق نقش جهان مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ 1395/11/05
مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ 1395/11/05
صورت جلسه مجمع تغییر هزینه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ 1395/10/15
صورتجلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ ۹۵/۰۸/۲۶ 1395/09/06
تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق نقش جهان 1395/03/11
صورتجلسه مجمع صندوق نقش جهان مورخ ۹۴/۰۹/۲۴ 1394/10/13
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه مورخ ۹۴/۰۷/۱۵ 1394/09/02
صورتجلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ ۹۴/۰۷/۱۵ 1394/09/02
مجمع صندوق نقش جهان مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ 1394/04/31
مجمع صندوق سرمایه گزاری مشترک نقش جهان (دستور جلسه اول)۱۳۹۳/۱۰/۲۸ 1394/03/05
مجمع صندوق سرمایه گزاری مشترک نقش جهان (دستور جلسه دوم) ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ 1394/03/05
مجمع صندوق سرمایه گذاری نقش جهان مورخ ۹۳/۰۶/۲۲ 1393/07/14
مجمع تغییر اساسنامه( تغییر حداقل تعداد واحد های صندوق از ۱۰ واحد به ۱واحد) 1393/01/25
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ 1392/11/07
مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳/۰۷/۹۲ 1392/11/01
تغییر صاحبان امضاء مجاز 1392/10/03
صورت جلسه مجمع سالیانه 1392/09/18
مجمع تغییر سالی مالی 1392/04/29
مجمع سالی مالی منتهی به ۱۹مهرماه۹۱ 1392/02/08
مجمع دوره ۳۹ روزه مالی منتهی به ۲۸ آبان ماه ۹۱ 1392/02/08
مجمع تمدید فعالیت صندوق سال ۹۱ 1391/05/14
مجمع سالیانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۹ مهرماه ۱۳۹۰ 1390/12/02