نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمایه گذاری دوره يک ماهه منتهي به1400/01/31 1400/02/08
گزارش عملکرد سال مالی منتهي به 30 اسفند ماه 1399 صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان 1400/02/01
صورت مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1399 صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان(حسابرسي نشده) 1400/02/01
گزارش صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمایه گذاری دوره يک ماهه منتهي به1399/12/30 1400/01/07
گزارش صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمایه گذاری دوره يک ماهه منتهي به1399/11/30 1399/12/12
گزارش صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمایه گذاری دوره يک ماهه منتهي به1399/10/30 1399/11/06
صورت های مالی دوره نه ماهه منتهي به 1399/09/30 صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان 1399/10/23
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهي به 1399/06/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان - حسابرسی شده 1399/10/10
صورت مالی دوره مالی منتهی به 1399/03/31 - حسابرسی شده 1399/10/06
گزارش صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1399/09/30 1399/10/06
گزارش صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1399/08/30 1399/09/09
صورت وضعیت پرتفو ماه منتهی به 1399/07/30 1399/08/10
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهي به 1399/06/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان - حسابرسی نشده 1399/07/29
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهي به 1399/06/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان - حسابرسی نشده 1399/07/29
صورت وضعیت پرتفوی ماه منتهی به 1399/06/31 1399/07/09
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1399/05/31 1399/06/10
صورت وضعیت پرتفوی منتهی ماه منتهی به 1399/04/31 1399/05/08
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهي به 1399/03/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان 1399/04/28
صورت های مالی دوره 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 1399/04/28
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29 1399/04/17
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 1399/04/17
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1399/03/31 1399/04/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 1399/03/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 1399/02/09
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 1399/02/03
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 1399/02/03
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 1399/01/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ 1398/12/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ 1398/11/10
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان برای شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) 1398/10/30
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان برای شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) 1398/10/30
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان برای نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 1398/10/30
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان برای نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 1398/10/30
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان برای شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) 1398/10/15
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان برای شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) 1398/10/15
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 1398/10/10
صورتهای مالی صندوق سرمایهگذاری نقش جهان برای سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ 1398/10/03
گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری نقش جهان برای سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ 1398/10/03
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری نقش جهان برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 1398/10/03
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری نقش جهان برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ 1398/10/03
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری نقش جهان برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ 1398/10/03
صورتمالی دوره ۵ماهه و ۱۱ روزه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۷۹ حسابرسی شده 1398/06/04
گزارش عملکرد مدیر برای دوره ۵ماهه و ۱۱ روزه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۷۹ حسابرسی شده 1398/06/04
گزارش عملکرد مدیر برای دوره ۵ماهه و ۱۱ روزه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۷۹ حسابرسی شده 1398/06/04
صورت وضعیت پرتفوی مرداد ماه ۹۸ 1398/06/02
صورت وضعیت پرتفوی تیرماه ۹۸ 1398/05/12
صورت وضعیت پرتفوی خرداد ماه ۹۸ 1398/04/11
صورتمالی دوره ۵ماهه و ۱۱ روزه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۷۹ حسابرسی نشده 1398/04/11
پرتفوی اردیبهشت ۹۸ 1398/03/11
صورت وضعیت پرتفوی فروردین ماه ۹۸ 1398/01/20
صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه ۹۷ 1397/12/27
گزارش عملکرد مدیر برای دوره ۳ماهه منتهی به ۱۹ دی ماه ۹۷ 1397/11/30
صورت مالی برای دوره ۳ماهه منتهی به ۱۹ دی ماه ۹۷ 1397/11/30
صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه ۹۷ 1397/11/24
پرتفوی دی ماه ۹۷ 1397/11/01
صورت مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۱۹ مهرماه ۹۷ 1397/10/25
عملکرد مدیر حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۹ مهرماه ۹۷ 1397/10/25
صورتمالی حسابرسی شده برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۹ فروردین ۹۷ 1397/10/16
عملکرد مدیر حسابرسی شده برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۹ فروردین ۹۷ 1397/10/16
پرتفوی آذر ماه ۹۷ 1397/09/20
پرتفوی آبان ماه ۹۷ 1397/09/06
صورت مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به ۱۹ مهرماه ۹۷ 1397/08/20
عملکرد مدیر برای سال مالی منتهی به ۱۹ مهرماه ۹۷ 1397/08/20
پرتفوی شهریور ماه ۹۷ 1397/07/30
پرتفوی مهر ماه ۹۷ 1397/07/30
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره ۹ماهه منتهی به ۱۹ تیرماه ۹۷ 1397/07/18
عملکرد مدیر برای دوره ۹ماهه منتهی به ۱۹ تیرماه ۹۷ 1397/07/18
پرتفوی مردادماه ۹۷ 1397/06/07
گزارش عملکرد مدیر ۳ ماهه منتهی به ۱۹ دی ماه ۱۳۹۶ 1397/05/22
صورت مالی برای دوره ۳ماهه منتهی به ۱۹ دی ۹۶ 1397/05/22
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره ۶ماهه منتهی به ۱۹ فروردین ۹۷ 1397/05/22
گزارش عملکرد مدیر مربوط به دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۹فروردین ماه۹۷ 1397/05/22
پرتفوی تیر ماه ۹۷ 1397/04/20
پرتفوی خرداد ماه ۹۷ 1397/04/10
پرتفوی آبان ماه ۹۶ 1397/03/13
پرتفوی آذر ماه ۹۶ 1397/03/13
پرتفوی دی ماه ۹۶ 1397/03/13
پرتفوی بهمن ماه ۹۶ 1397/03/13
پرتفوی اسفند ماه ۹۶ 1397/03/13
پرتفوی فروردین ماه ۹۷ 1397/03/13
پرتفوی اردیبهشت ماه ۹۷ 1397/03/13
صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ (حسابرسی شده) 1396/09/07
عملکرد مدیر ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ 1396/09/07
صورت‌های مالی سالیانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ 1396/08/17
عملکرد مدیر ۱۳۹۶۰۷۱۹ 1396/08/17
گزارش ۹ ماهه حسابرسی نشده برای دوره مالی منتهی به ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۶ 1396/05/17
گزارش عملکرد مدیر ۹ ماهه منتهی به ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۶ 1396/05/17
گزارش حسابرسی شده ۶ ماهه برای دوره مالی منتهی به ۱۹ فروردین ۹۶ 1396/04/10
گزارش عملکرد مدیر ۶ ماهه منتهی به ۱۹ فروردین ۱۳۹۶- حسابرسی شده 1396/04/10
صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ حسابرسی نشده 1396/02/17
گزارش عملکرد مدیر ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ 1396/02/17
گزارش ۳ ماهه منتهی به ۱۹ دی ماه ۱۳۹۵ 1395/11/17
گزارش عملکرد مدیر و صورت ها ۳ ماهه منتهی به ۱۹ دی ماه ۱۳۹۵ 1395/11/17
صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده و عملکرد مدیر منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ 1395/09/09
صورت های مالی سالیانه حسابرسی نشده منتهی به ۹۵/۰۷/۱۹ 1395/08/19
عملکرد مدیر ۹۵/۰۷/۱۹ 1395/08/19
گزارش عملکرد مدیر ۹۵/۰۴/۱۹ 1395/05/17
صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ حسابرسی نشده 1395/05/17
صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۹۵/۰۱/۱۹ حسابرسی شده 1395/03/04
'گزارش عملکرد مدیر حسابرسی شده۹۵/۰۱/۱۹ 1395/03/04
صورت مالی شش ماهه منتهی به ۹۵/۰۱/۱۹ حسابرسی نشده 1395/02/15
گزارش عملکرد مدیر ۹۵/۰۱/۱۹ 1395/02/15
عملکرد مدیر دوره سه ماهه منتهی به ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴ 1394/11/17
صورت مالی سه ماهه منتهی به ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴ حسابرسی نشده 1394/11/17
صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ اصلاح شده 1394/09/24
صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ 1394/09/09
گزارش عملکرد مدیر برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۹ مهر ۱۳۹۴ 1394/08/19
صورتهای مالی سالیانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ 1394/08/18
گزارش عملکرد مدیر برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۹ تیر ۱۳۹۴ 1394/05/18
صورتهای مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۹ تیر ۱۳۹۴ 1394/05/18
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری نقش جهان منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ حسابرسی شده 1394/03/06
گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری نقش جهان منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ حسابرسی شده 1394/03/06
گزارش عملکرد مدیر مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ 1394/02/16
صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ 1394/02/16
صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۹۳.۱۰.۱۹ 1393/10/28
صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ 1393/09/29
صورتهای مالی سالیانه حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ 1393/08/19
گزارش عملکرد مدیر برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ 1393/08/19
صورت مالی برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۹ تیر ۹۳ 1393/05/11
صورت مالی برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۹ تیر ۹۳ 1393/05/11
گزارش عملکرد مدیر مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۹ تیر ۹۳ 1393/05/11
صورت مالی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۹ فروردین حسابرسی شده۹۳ 1393/03/10
صورت مالی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۹ فروردین ۹۳ 1393/02/15
صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۹ دی ۱۳۹۲ 1392/10/19
گزارش حسابرسی شده صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۹ مهرماه ۹۲ 1392/10/16
گزارش عملکرد مدیر و صورت های مالی یکساله حسابرسی نشده منتهی به ۱۹مهرماه۹۲ 1392/08/18
گزارش سالیانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۹مهرماه۹۰ 1392/06/25
گزارش عملکرد مدیر مربوط به دوره مالی سالیانه منتهی به ۱۹مهرماه۹۰ 1392/06/25
گزارش عملکرد مدیر مربوط به دوره مالی ۳ماهه منتهی به ۱۹دی ماه۹۰ 1392/06/25
گزارش عملکرد مدیر مربوط به دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۹فروردین ماه۹۱ 1392/06/25
گزارش عملکرد مدیر مربوط به دوره مالی ۹ماهه منتهی به ۱۹تیر ماه۹۱ 1392/06/25
گزارش ۹ماهه منتهی به ۱۹تیرماه ۹۲ 1392/05/20
گزارش ۶ماهه حسابرسی شده برای دوره مالی منتهی به ۱۹ فروردین ماه ۹۲ 1392/05/13
گزارش ۶ماهه حسابرسی نشده برای دوره مالی منتهی به ۱۹ فروردین ماه ۹۲ 1392/02/14
گزارش عملکرد مدیر و صورت ها ۳ ماهه منتهی به ۱۹ دی ماه ۹۱ 1391/11/18
گزارش حسابرسی شده یکساله منتهی به ۱۹ مهرماه۹۱ به همراه گزارش عملکرد مدیر 1391/10/09
گزارش یکساله منتهی به ۱۹مهرماه۹۱ 1391/08/20
گزارش ۹ ماهه منتهی به ۱۹ تیرماه ۹۱ 1391/05/17
گزارش حسابرسی شده ۶ماهه برای دوره مالی منتهی به ۱۹ فروردین ماه۹۱ 1391/03/27
گزارش ۶ماهه برای دوره مالی منتهی به ۱۹ فرودرین ماه ۹۱ 1391/02/13
گزارش ۳ماهه برای دوره مالی منتهی به ۱۹ دی ماه ۹۰ 1390/11/30
گزارش حسابرسی شده یکساله منتهی به ۱۹ مهرماه ۹۰ 1390/11/12
گزارش ۹ماهه اول منتهی به ۱۹ تیر ۹۰ 1390/05/12
گزارش حسابرسی شده ۶ماهه منتهی به ۱۹ فرودین ۹۰ 1390/02/18
گزارش ۳ماهه اول 1390/01/24