نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/23
کل خالص ارزش دارائی ها 8,908,066,293,508 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 790,262 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 790,262 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 795,662 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 11,272,291

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/07/20

مدیر صندوق:

سبدگردان سرآمد بازار

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

مدیر ثبت:

سبدگردان سرآمد بازار

مدیران سرمایه گذاری:

حجت بهادري، زهرا طايفي نصرآبادي، احسان محبي

حسابرس:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد