صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ تغییر کارمزد متولی تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ مچمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ سال مالی تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳- تغییر بند "و" ماده ۲۲ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳- تمدید مجوز صندوق، تغییر مدیر صندوق و تغییر محل اقامت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ صورتجلسه مورح ۱۳۸۹/۰۵/۰۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۳-کاهش تعداد واحد سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ صورتجلسه مورح ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ تمدید مجوز فعالیت تغییرات اساس نامه
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ تمدید مجوز فعالیت تغییرات اساس نامه
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ تغییرات اساس نامه