صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ تغییر کارمزد متولی تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ مچمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ سال مالی تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳- تغییر بند "و" ماده ۲۲ اساسنامه تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳- تمدید مجوز صندوق، تغییر مدیر صندوق و تغییر محل اقامت صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ صورتجلسه مورح ۱۳۸۹/۰۵/۰۳ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۳-کاهش تعداد واحد سرمایه گذاری تغییرات اساسنامه
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ صورتجلسه مورح ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ تمدید مجوز فعالیت تغییرات اساسنامه
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ تمدید مجوز فعالیت تغییرات اساسنامه
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ تغییرات اساسنامه