اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1392/06/26 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/08/27 صورتجلسه مورخ 1396/08/03- تغییر بند "و" ماده 22 اساسنامه تغییرات اساس نامه
1396/08/15 صورتجلسه مورخ 1396/08/03- تمدید مجوز صندوق، تغییر مدیر صندوق و تغییر محل اقامت صندوق تغییرات اساس نامه
1396/04/28 صورتجلسه مورخ 1396/03/23 تغییرات اساس نامه
1396/01/14 صورتجلسه مورح 1389/05/03 تغییرات اساس نامه
1396/01/14 صورت جلسه مورخ 1391/07/12 تغییرات اساس نامه
1396/01/14 صورتجلسه مورخ 1392/07/13-کاهش تعداد واحد سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
1395/11/03 صورتجلسه مورح 1395/10/06 تغییرات اساس نامه
1395/10/16 صورت جلسه مجمع مورخ 1395/08/26 تمدید مجوز فعالیت تغییرات اساس نامه
1394/08/14 صورتجلسه مجمع مورخ 1394/07/15 تمدید مجوز فعالیت تغییرات اساس نامه
1394/04/22 صورتجلسه مجمع 1393/06/22 تغییرات اساس نامه
1394/04/14 صورتجلسه مجمع 1393/10/28 تغییرات اساس نامه