امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1392/04/29 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/04/28 صورتجلسه مورخ 1396/03/23 تغییرات امیدنامه
1396/01/14 صورت جلسه مجمع مورخ 1392/10/17- تصویب صورتهای مالی تغییرات امیدنامه
1396/01/14 صورت جلسه مجمع مورخ 1393/10/28- تصویب صورت های مالی و انتخاب روزنامه کثیر الانتشار تغییرات امیدنامه
1396/01/14 صورت جلسه مجمع مورخ 1393-06-22- تغییر حسابرس صندوق تغییرات امیدنامه
1396/01/14 صورت جلسه مورخ 1389/05/03 تغییرات امیدنامه
1396/01/14 صورت جلسه مورخ 1390/11/16 تغییرات امیدنامه
1396/01/14 صورتجلسه مورخ 1391/06/26- صاحبان امضا مجاز تغییرات امیدنامه
1396/01/14 صورتجلسه مورخ 1391/07/12 تغییرات امیدنامه
1396/01/14 صورت جلسه مورخ 1391/11/25- تصویب صورتهای مالی تغییرات امیدنامه
1396/01/14 صورت جلسه مورخ 1391/12/23 تغییرات امیدنامه
1396/01/14 صورت جلسه مورخ 1392/07/13- تغییر صاحبان امضا تغییرات امیدنامه
1396/01/14 صورت جلسه مورخ 1392/07/13 تغییرات امیدنامه
1395/11/03 صورت جلسه مجمع مورخ 1395/10/06 تغییر در ترکیب دارائیها تغییرات امیدنامه
1395/11/03 صورت جلسه مجمع مورخ 1395/10/06 تصویب صورت های مالی و تعیین روزنامه کثیرالانتشار تغییرات امیدنامه
1395/10/15 صورتجلسه مورخ 1395/08/26 تغییر هزینه تغییرات امیدنامه
1395/03/11 تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق نقش جهان تغییرات امیدنامه
1394/10/12 صورتجلسه مجمع مورخ 94/09/24 تصویب صورت های مالی و تغییر روزنامه کثیرالانتشار تغییرات امیدنامه
1394/08/14 صورتجلسه مجمع مورخ 1394/07/15 تغییر هزینه تغییرات امیدنامه
1394/04/31 مجمع صندوق نقش جهان مورخ 1394/02/07- تغییر متولی صندوق تغییرات امیدنامه
1394/04/14 صورتجلسه مجمع 1393/10/28 تغییرات امیدنامه
1394/04/02 صورتجلسه مجمع 1393/06/22 تغییرات امیدنامه