شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ تغییرات امیدنامه ای مطابق با تصمیمات مجمع ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷- تصویب صورتهای مالی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸- تصویب صورت های مالی و انتخاب روزنامه کثیر الانتشار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۳-۰۶-۲۲- تغییر حسابرس صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ صورت جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶- صاحبان امضا مجاز تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵- تصویب صورتهای مالی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۳- تغییر صاحبان امضا تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ تغییر در ترکیب دارائیها تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ تصویب صورت های مالی و تعیین روزنامه کثیرالانتشار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ تغییر هزینه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۳/۱۱ تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق نقش جهان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۴/۰۹/۲۴ تصویب صورت های مالی و تغییر روزنامه کثیرالانتشار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ تغییر هزینه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مجمع صندوق نقش جهان مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷- تغییر متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ تغییرات امیدنامه