صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۰۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷,۹۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۲۶,۰۲۹,۰۷۹,۷۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۴۶۲,۸۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۹۹۹,۸۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۹۹۹,۸۲۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۷/۲۰
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۳۳,۴۶۲,۸۶۷ ۳۲,۹۹۹,۸۲۲ ۰ ۳ ۷۴,۲۷۳ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۲,۰۰۱ ۷۲۶,۰۲۹,۰۷۹,۷۱۱
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۳۲,۵۷۰,۶۸۳ ۳۲,۱۲۰,۳۶۸ ۰ ۰ ۷۴,۲۷۰ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۹۸ ۷۰۶,۵۸۳,۸۴۸,۴۷۱
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۳۱,۶۰۵,۶۶۳ ۳۱,۱۶۹,۱۷۷ ۰ ۰ ۷۴,۲۷۰ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۹۸ ۶۸۵,۶۵۹,۵۶۵,۰۹۶
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۳۱,۶۰۷,۰۶۳ ۳۱,۱۷۰,۵۷۷ ۰ ۰ ۷۴,۲۷۰ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۹۸ ۶۸۵,۶۹۰,۳۶۲,۲۳۷
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۳۱,۶۰۸,۴۶۳ ۳۱,۱۷۱,۹۷۸ ۰ ۱ ۷۴,۲۷۰ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۹۸ ۶۸۵,۷۲۱,۱۶۱,۰۶۵
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۳۰,۵۴۴,۹۰۰ ۳۰,۱۲۳,۶۳۵ ۰ ۰ ۷۴,۲۶۹ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۹۷ ۶۶۲,۶۲۹,۶۰۳,۴۱۱
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۳۰,۰۷۷,۰۸۳ ۲۹,۶۶۲,۱۳۵ ۰ ۰ ۷۴,۲۶۹ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۹۷ ۶۵۲,۴۷۷,۹۸۵,۴۹۴
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۳۰,۰۷۸,۴۱۸ ۲۹,۶۶۳,۴۷۰ ۰ ۰ ۷۴,۲۶۹ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۹۷ ۶۵۲,۵۰۷,۳۴۷,۰۵۴
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۳۰,۰۷۹,۷۵۳ ۲۹,۶۶۴,۸۰۵ ۰ ۰ ۷۴,۲۶۹ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۹۷ ۶۵۲,۵۳۶,۷۰۹,۴۱۸
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۳۰,۰۸۱,۰۸۷ ۲۹,۶۶۶,۱۴۰ ۰ ۰ ۷۴,۲۶۹ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۹۷ ۶۵۲,۵۶۶,۰۷۲,۵۸۶
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۳۰,۰۸۲,۲۱۹ ۲۹,۶۶۷,۲۷۱ ۰ ۳۱ ۷۴,۲۶۹ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۹۷ ۶۵۲,۵۹۰,۹۶۲,۱۱۸
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۳۰,۰۸۳,۲۹۷ ۲۹,۶۶۷,۷۶۴ ۰ ۴۰ ۷۴,۲۳۸ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۶۶ ۶۵۱,۶۸۲,۰۹۳,۵۸۱
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۲۹,۳۷۷,۹۴۸ ۲۸,۹۷۱,۷۹۳ ۰ ۰ ۷۴,۱۹۸ ۵ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۲۶ ۶۳۵,۲۳۵,۵۳۰,۹۶۸
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۲۹,۳۱۸,۹۵۴ ۲۸,۹۰۹,۸۴۶ ۰ ۰ ۷۴,۱۹۸ ۴۳۲ ۵۲,۲۶۷ ۲۱,۹۳۱ ۶۳۴,۰۲۱,۸۳۳,۸۴۵
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۲۸,۶۰۸,۹۱۵ ۲۸,۲۱۷,۵۴۷ ۰ ۱۱ ۷۴,۱۹۸ ۰ ۵۱,۸۳۵ ۲۲,۳۶۳ ۶۳۱,۰۲۸,۹۹۵,۳۸۸
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۲۹,۱۸۲,۶۷۹ ۲۸,۷۸۲,۹۱۵ ۰ ۰ ۷۴,۱۸۷ ۰ ۵۱,۸۳۵ ۲۲,۳۵۲ ۶۴۳,۳۵۵,۷۱۳,۹۱۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۳۰,۱۵۷,۷۹۸ ۲۹,۷۴۴,۰۹۲ ۰ ۰ ۷۴,۱۸۷ ۰ ۵۱,۸۳۵ ۲۲,۳۵۲ ۶۶۴,۸۳۹,۹۵۰,۵۷۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۳۰,۱۵۹,۱۴۷ ۲۹,۷۴۵,۴۴۲ ۰ ۱۲ ۷۴,۱۸۷ ۳ ۵۱,۸۳۵ ۲۲,۳۵۲ ۶۶۴,۸۷۰,۱۱۰,۵۵۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۳۰,۱۶۰,۴۴۱ ۲۹,۷۴۶,۵۶۹ ۰ ۱۱ ۷۴,۱۷۵ ۰ ۵۱,۸۳۲ ۲۲,۳۴۳ ۶۶۴,۶۲۷,۵۸۶,۷۱۴
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۲۹,۸۳۶,۱۳۴ ۲۹,۴۲۶,۷۱۷ ۰ ۹ ۷۴,۱۶۴ ۹ ۵۱,۸۳۲ ۲۲,۳۳۲ ۶۵۷,۱۵۷,۴۴۴,۲۸۳