صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۵۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۰,۴۱۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۲۴,۶۶۱,۶۸۴,۵۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۷۹۸,۱۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۵۷۷,۹۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۵۷۷,۹۰۵
تاریخ انتشار
1398/06/26
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۷/۲۰
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۶,۷۹۸,۱۱۵ ۱۶,۵۷۷,۹۰۵ ۰ ۰ ۶۸,۳۱۵ ۰ ۴۸,۷۳۱ ۱۹,۵۸۴ ۳۲۴,۶۶۱,۶۸۴,۵۰۵
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۶,۹۲۸,۵۲۹ ۱۶,۷۰۶,۴۶۴ ۰ ۰ ۶۸,۳۱۵ ۰ ۴۸,۷۳۱ ۱۹,۵۸۴ ۳۲۷,۱۷۹,۳۹۹,۲۳۶
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۶,۶۳۰,۵۳۶ ۱۶,۴۱۵,۰۶۶ ۰ ۰ ۶۸,۳۱۵ ۰ ۴۸,۷۳۱ ۱۹,۵۸۴ ۳۲۱,۴۷۲,۶۵۰,۸۳۶
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۶,۵۹۰,۷۶۵ ۱۶,۳۷۵,۸۷۴ ۰ ۰ ۶۸,۳۱۵ ۰ ۴۸,۷۳۱ ۱۹,۵۸۴ ۳۲۰,۷۰۵,۱۱۱,۱۱۶
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۶,۳۱۶,۰۵۸ ۱۶,۰۹۹,۷۱۴ ۰ ۰ ۶۸,۳۱۵ ۰ ۴۸,۷۳۱ ۱۹,۵۸۴ ۳۱۵,۲۹۶,۷۹۴,۹۶۱
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۶,۳۱۶,۶۴۰ ۱۶,۱۰۰,۲۹۶ ۰ ۰ ۶۸,۳۱۵ ۰ ۴۸,۷۳۱ ۱۹,۵۸۴ ۳۱۵,۳۰۸,۱۹۷,۹۶۲
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۶,۳۱۷,۲۲۳ ۱۶,۱۰۰,۸۷۹ ۰ ۰ ۶۸,۳۱۵ ۰ ۴۸,۷۳۱ ۱۹,۵۸۴ ۳۱۵,۳۱۹,۶۰۷,۲۹۳
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱۶,۱۵۸,۸۰۶ ۱۵,۹۴۰,۸۴۶ ۰ ۰ ۶۸,۳۱۵ ۰ ۴۸,۷۳۱ ۱۹,۵۸۴ ۳۱۲,۱۸۵,۵۲۹,۹۱۴
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۶,۱۵۹,۳۹۲ ۱۵,۹۴۱,۴۳۲ ۰ ۲۴ ۶۸,۳۱۵ ۰ ۴۸,۷۳۱ ۱۹,۵۸۴ ۳۱۲,۱۹۷,۰۰۶,۳۶۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۶,۱۵۹,۹۷۸ ۱۵,۹۴۱,۷۵۱ ۰ ۰ ۶۸,۲۹۱ ۴ ۴۸,۷۳۱ ۱۹,۵۶۰ ۳۱۱,۸۲۰,۶۴۸,۴۰۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۵,۸۹۷,۰۷۹ ۱۵,۶۸۲,۶۴۷ ۰ ۰ ۶۸,۲۹۱ ۰ ۴۸,۷۲۷ ۱۹,۵۶۴ ۳۰۶,۸۱۵,۳۱۳,۴۹۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱۵,۵۸۰,۴۳۶ ۱۵,۳۷۰,۵۳۴ ۰ ۰ ۶۸,۲۹۱ ۰ ۴۸,۷۲۷ ۱۹,۵۶۴ ۳۰۰,۷۰۹,۱۲۷,۷۶۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱۵,۵۸۰,۹۹۳ ۱۵,۳۷۱,۰۹۲ ۰ ۰ ۶۸,۲۹۱ ۰ ۴۸,۷۲۷ ۱۹,۵۶۴ ۳۰۰,۷۲۰,۰۴۱,۹۰۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۵,۵۸۱,۵۵۲ ۱۵,۳۷۱,۶۵۰ ۰ ۰ ۶۸,۲۹۱ ۰ ۴۸,۷۲۷ ۱۹,۵۶۴ ۳۰۰,۷۳۰,۹۶۳,۱۵۹
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۵,۲۳۲,۲۸۹ ۱۵,۰۴۰,۶۶۶ ۰ ۰ ۶۸,۲۹۱ ۰ ۴۸,۷۲۷ ۱۹,۵۶۴ ۲۹۴,۲۵۵,۵۸۱,۴۲۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۵,۲۹۱,۳۷۷ ۱۵,۱۰۰,۰۴۸ ۰ ۰ ۶۸,۲۹۱ ۰ ۴۸,۷۲۷ ۱۹,۵۶۴ ۲۹۵,۴۱۷,۳۴۸,۸۱۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۵,۵۸۶,۵۵۱ ۱۵,۴۰۳,۸۷۳ ۰ ۰ ۶۸,۲۹۱ ۲ ۴۸,۷۲۷ ۱۹,۵۶۴ ۳۰۱,۳۶۱,۳۶۴,۸۵۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۵,۷۳۳,۲۸۲ ۱۵,۵۴۸,۶۶۷ ۰ ۰ ۶۸,۲۹۱ ۰ ۴۸,۷۲۵ ۱۹,۵۶۶ ۳۰۴,۲۲۵,۲۲۵,۶۸۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۵,۵۴۱,۶۲۷ ۱۵,۳۴۲,۴۸۶ ۰ ۰ ۶۸,۲۹۱ ۰ ۴۸,۷۲۵ ۱۹,۵۶۶ ۳۰۰,۱۹۱,۰۷۲,۵۱۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۵,۵۴۲,۱۲۰ ۱۵,۳۴۲,۹۷۹ ۰ ۰ ۶۸,۲۹۱ ۰ ۴۸,۷۲۵ ۱۹,۵۶۶ ۳۰۰,۲۰۰,۷۲۰,۱۷۱