صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۹۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۱,۰۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۱۳,۳۵۰,۷۶۵,۲۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۷۰۸,۹۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۴۹۵,۶۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۴۹۵,۶۱۸
تاریخ انتشار
1398/07/22
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۷/۲۰
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۶,۷۰۸,۹۹۰ ۱۶,۴۹۵,۶۱۸ ۰ ۰ ۶۹,۷۶۸ ۰ ۵۰,۷۷۲ ۱۸,۹۹۶ ۳۱۳,۳۵۰,۷۶۵,۲۰۵
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۷,۳۵۴,۳۶۵ ۱۷,۱۳۴,۹۵۳ ۰ ۰ ۶۹,۷۶۸ ۰ ۵۰,۷۷۲ ۱۸,۹۹۶ ۳۲۵,۴۹۵,۵۶۷,۳۸۴
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۷,۵۷۳,۴۸۸ ۱۷,۳۵۰,۹۵۰ ۰ ۰ ۶۹,۷۶۸ ۰ ۵۰,۷۷۲ ۱۸,۹۹۶ ۳۲۹,۵۹۸,۶۵۱,۰۸۵
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۷,۲۱۳,۴۹۹ ۱۶,۹۹۶,۱۲۱ ۰ ۰ ۶۹,۷۶۸ ۰ ۵۰,۷۷۲ ۱۸,۹۹۶ ۳۲۲,۸۵۸,۳۰۸,۰۸۲
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۷,۲۱۴,۱۰۷ ۱۶,۹۹۶,۷۲۸ ۰ ۰ ۶۹,۷۶۸ ۰ ۵۰,۷۷۲ ۱۸,۹۹۶ ۳۲۲,۸۶۹,۸۴۶,۳۸۱
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۷,۲۱۴,۷۱۵ ۱۶,۹۹۷,۳۳۶ ۰ ۱ ۶۹,۷۶۸ ۰ ۵۰,۷۷۲ ۱۸,۹۹۶ ۳۲۲,۸۸۱,۳۹۰,۶۵۷
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۷,۵۹۷,۷۳۳ ۱۷,۳۷۴,۸۷۷ ۰ ۰ ۶۹,۷۶۷ ۰ ۵۰,۷۷۲ ۱۸,۹۹۵ ۳۳۰,۰۳۵,۷۹۲,۳۹۷
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۸,۲۴۲,۱۶۳ ۱۸,۰۱۰,۰۹۵ ۰ ۱۲۹ ۶۹,۷۶۷ ۰ ۵۰,۷۷۲ ۱۸,۹۹۵ ۳۴۲,۱۰۱,۷۴۸,۷۸۳
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۸,۴۴۶,۶۱۶ ۱۸,۲۱۰,۰۱۸ ۰ ۱۰۴ ۶۹,۶۳۸ ۰ ۵۰,۷۷۲ ۱۸,۸۶۶ ۳۴۳,۵۵۰,۱۹۲,۱۵۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۹,۰۷۱,۰۳۲ ۱۸,۸۱۳,۱۷۸ ۰ ۰ ۶۹,۵۳۴ ۰ ۵۰,۷۷۲ ۱۸,۷۶۲ ۳۵۲,۹۷۲,۸۴۲,۹۵۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱۸,۹۶۸,۸۵۸ ۱۸,۷۱۸,۹۰۲ ۰ ۰ ۶۹,۵۳۴ ۰ ۵۰,۷۷۲ ۱۸,۷۶۲ ۳۵۱,۲۰۴,۰۳۸,۹۰۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۸,۹۶۹,۵۷۷ ۱۸,۷۱۹,۶۲۱ ۰ ۰ ۶۹,۵۳۴ ۰ ۵۰,۷۷۲ ۱۸,۷۶۲ ۳۵۱,۲۱۷,۵۳۱,۱۴۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۸,۹۷۰,۲۹۷ ۱۸,۷۲۰,۳۴۱ ۰ ۶ ۶۹,۵۳۴ ۰ ۵۰,۷۷۲ ۱۸,۷۶۲ ۳۵۱,۲۳۱,۰۳۰,۱۷۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۹,۰۱۵,۵۲۰ ۱۸,۷۶۹,۸۷۳ ۰ ۰ ۶۹,۵۲۸ ۰ ۵۰,۷۷۲ ۱۸,۷۵۶ ۳۵۲,۰۴۷,۷۳۸,۷۵۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۸,۸۴۲,۵۵۰ ۱۸,۶۱۶,۸۲۵ ۰ ۲۱ ۶۹,۵۲۸ ۰ ۵۰,۷۷۲ ۱۸,۷۵۶ ۳۴۹,۱۷۷,۱۶۶,۶۶۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۸,۴۳۷,۶۴۱ ۱۸,۲۱۷,۴۶۳ ۰ ۰ ۶۹,۵۰۷ ۰ ۵۰,۷۷۲ ۱۸,۷۳۵ ۳۴۱,۳۰۴,۱۷۶,۴۱۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۸,۵۰۱,۷۶۴ ۱۸,۲۸۰,۶۶۴ ۰ ۰ ۶۹,۵۰۷ ۰ ۵۰,۷۷۲ ۱۸,۷۳۵ ۳۴۲,۴۸۸,۲۴۸,۷۰۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱۷,۹۹۸,۲۱۱ ۱۷,۷۸۴,۳۳۲ ۰ ۰ ۶۹,۵۰۷ ۰ ۵۰,۷۷۲ ۱۸,۷۳۵ ۳۳۳,۱۸۹,۴۶۲,۰۳۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱۷,۹۹۸,۸۲۰ ۱۷,۷۸۴,۹۴۱ ۰ ۰ ۶۹,۵۰۷ ۰ ۵۰,۷۷۲ ۱۸,۷۳۵ ۳۳۳,۲۰۰,۸۶۰,۶۴۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۷,۹۹۹,۴۲۸ ۱۷,۷۸۵,۵۴۹ ۰ ۰ ۶۹,۵۰۷ ۰ ۵۰,۷۷۲ ۱۸,۷۳۵ ۳۳۳,۲۱۲,۲۶۵,۰۸۶