صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۵۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۸,۴۳۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۴۰,۴۳۶,۴۸۲,۲۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۱۲۴,۱۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۶۹۶,۵۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۶۹۶,۵۸۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۷/۲۰
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۳۰,۱۲۴,۱۵۸ ۲۹,۶۹۶,۵۸۲ ۰ ۶۸۱ ۷۳,۲۱۲ ۰ ۵۱,۶۴۶ ۲۱,۵۶۶ ۶۴۰,۴۳۶,۴۸۲,۲۸۷
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۲۹,۳۳۷,۶۰۷ ۲۸,۹۰۷,۷۴۴ ۰ ۱ ۷۲,۵۳۱ ۰ ۵۱,۶۴۶ ۲۰,۸۸۵ ۶۰۳,۷۳۸,۲۲۸,۳۳۲
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۲۹,۰۵۶,۲۱۷ ۲۸,۶۳۰,۳۸۳ ۰ ۱,۱۰۱ ۷۲,۵۳۰ ۱۵ ۵۱,۶۴۶ ۲۰,۸۸۴ ۵۹۷,۹۱۶,۹۰۹,۲۵۸
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۲۷,۹۴۸,۷۷۰ ۲۷,۵۵۹,۶۶۰ ۰ ۰ ۷۱,۴۲۹ ۰ ۵۱,۶۳۱ ۱۹,۷۹۸ ۵۴۵,۶۲۶,۱۳۹,۳۱۰
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۲۷,۷۵۸,۲۳۵ ۲۷,۳۷۱,۸۷۰ ۰ ۰ ۷۱,۴۲۹ ۰ ۵۱,۶۳۱ ۱۹,۷۹۸ ۵۴۱,۹۰۸,۲۹۱,۳۲۰
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۲۷,۷۵۹,۴۸۶ ۲۷,۳۷۳,۱۲۱ ۰ ۱۳۱ ۷۱,۴۲۹ ۰ ۵۱,۶۳۱ ۱۹,۷۹۸ ۵۴۱,۹۳۳,۰۵۸,۲۳۷
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۲۷,۷۶۰,۵۳۴ ۲۷,۳۷۱,۵۹۶ ۰ ۱ ۷۱,۲۹۸ ۰ ۵۱,۶۳۱ ۱۹,۶۶۷ ۵۳۸,۳۱۷,۱۷۰,۵۵۷
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۲۷,۳۶۰,۵۰۱ ۲۶,۹۷۷,۲۸۷ ۰ ۲۰ ۷۱,۲۹۷ ۰ ۵۱,۶۳۱ ۱۹,۶۶۶ ۵۳۰,۵۳۵,۳۳۴,۲۳۹
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۲۷,۶۹۱,۵۹۵ ۲۷,۳۰۳,۲۶۹ ۰ ۶۸ ۷۱,۲۷۷ ۱ ۵۱,۶۳۱ ۱۹,۶۴۶ ۵۳۶,۴۰۰,۰۲۱,۹۷۸
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۲۷,۸۸۱,۳۷۶ ۲۷,۴۸۹,۰۲۲ ۰ ۱۱۶ ۷۱,۲۰۹ ۰ ۵۱,۶۳۰ ۱۹,۵۷۹ ۵۳۸,۲۰۷,۵۵۴,۶۴۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۲۷,۵۳۶,۵۵۷ ۲۷,۱۴۶,۸۴۷ ۰ ۰ ۷۱,۰۹۳ ۰ ۵۱,۶۳۰ ۱۹,۴۶۳ ۵۲۸,۳۵۹,۰۷۴,۳۰۹
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۲۷,۶۵۶,۶۶۱ ۲۷,۲۶۵,۲۴۳ ۰ ۰ ۷۱,۰۹۳ ۰ ۵۱,۶۳۰ ۱۹,۴۶۳ ۵۳۰,۶۶۳,۴۳۱,۵۸۲
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۲۷,۶۵۸,۰۲۳ ۲۷,۲۶۶,۶۰۶ ۰ ۶۷ ۷۱,۰۹۳ ۰ ۵۱,۶۳۰ ۱۹,۴۶۳ ۵۳۰,۶۸۹,۹۴۹,۱۴۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲۷,۶۵۹,۳۸۵ ۲۷,۲۶۶,۶۱۶ ۰ ۰ ۷۱,۰۲۶ ۰ ۵۱,۶۳۰ ۱۹,۳۹۶ ۵۲۸,۸۶۳,۲۸۵,۸۶۳
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۲۷,۰۶۲,۸۲۳ ۲۶,۶۷۸,۶۰۷ ۰ ۳۹ ۷۱,۰۲۶ ۰ ۵۱,۶۳۰ ۱۹,۳۹۶ ۵۱۷,۴۵۸,۲۶۷,۴۱۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۷,۰۶۴,۱۶۴ ۲۶,۶۷۹,۱۷۴ ۰ ۰ ۷۰,۹۸۷ ۱۲ ۵۱,۶۳۰ ۱۹,۳۵۷ ۵۱۶,۴۲۸,۷۷۷,۸۴۹
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۲۷,۶۹۲,۵۷۵ ۲۷,۳۰۶,۴۶۴ ۰ ۵۳ ۷۰,۹۸۷ ۷ ۵۱,۶۱۸ ۱۹,۳۶۹ ۵۲۸,۸۹۸,۸۹۳,۱۷۸
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۲۷,۸۶۲,۹۲۰ ۲۷,۴۷۳,۴۷۱ ۰ ۰ ۷۰,۹۳۴ ۰ ۵۱,۶۱۱ ۱۹,۳۲۳ ۵۳۰,۸۶۹,۸۷۲,۴۲۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۲۷,۴۲۰,۱۸۷ ۲۷,۰۳۷,۱۰۳ ۰ ۰ ۷۰,۹۳۴ ۰ ۵۱,۶۱۱ ۱۹,۳۲۳ ۵۲۲,۴۳۷,۹۳۳,۱۸۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۲۷,۴۲۱,۵۲۳ ۲۷,۰۳۸,۴۳۸ ۰ ۰ ۷۰,۹۳۴ ۰ ۵۱,۶۱۱ ۱۹,۳۲۳ ۵۲۲,۴۶۳,۷۴۶,۷۷۵