صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۵۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۱,۴۳۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۴۳,۳۲۰,۵۱۳,۷۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۲۶۷,۱۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۱۰۷,۱۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۱۰۷,۱۱۷
تاریخ انتشار
1398/05/01
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۷/۲۰
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ] صدور و ابطال اینترنتی [ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ] مجمع صندوق [ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ] دعوت به مجمع
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳,۲۶۷,۱۳۵ ۱۳,۱۰۷,۱۱۷ ۰ ۰ ۶۷,۲۱۸ ۰ ۴۸,۶۵۴ ۱۸,۵۶۴ ۲۴۳,۳۲۰,۵۱۳,۷۸۵
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳,۳۲۱,۵۴۷ ۱۳,۱۶۰,۶۷۸ ۰ ۰ ۶۷,۲۱۸ ۶ ۴۸,۶۵۴ ۱۸,۵۶۴ ۲۴۴,۳۱۴,۸۲۳,۸۱۲
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳,۱۶۹,۸۱۳ ۱۲,۹۹۸,۶۲۰ ۰ ۰ ۶۷,۲۱۸ ۱۱ ۴۸,۶۴۸ ۱۸,۵۷۰ ۲۴۱,۳۸۴,۳۷۵,۰۵۳
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳,۰۹۲,۴۹۴ ۱۲,۹۲۵,۹۲۱ ۰ ۰ ۶۷,۲۱۸ ۰ ۴۸,۶۳۷ ۱۸,۵۸۱ ۲۴۰,۱۷۶,۵۴۰,۱۳۱
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۳,۱۶۱,۶۱۹ ۱۳,۰۰۳,۳۵۷ ۰ ۰ ۶۷,۲۱۸ ۰ ۴۸,۶۳۷ ۱۸,۵۸۱ ۲۴۱,۶۱۵,۳۷۲,۳۵۹
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳,۱۶۱,۵۸۰ ۱۳,۰۰۳,۳۱۸ ۰ ۰ ۶۷,۲۱۸ ۱,۰۱۳ ۴۸,۶۳۷ ۱۸,۵۸۱ ۲۴۱,۶۱۴,۶۵۱,۱۰۶
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳,۱۴۷,۷۰۹ ۱۲,۹۹۷,۶۲۹ ۰ ۰ ۶۷,۲۱۸ ۱۷۲ ۴۷,۶۲۴ ۱۹,۵۹۴ ۲۵۴,۶۷۵,۵۴۱,۷۱۹
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳,۴۲۱,۱۵۸ ۱۳,۲۶۳,۷۸۵ ۰ ۰ ۶۷,۲۱۸ ۱,۵۳۰ ۴۷,۴۵۲ ۱۹,۷۶۶ ۲۶۲,۱۷۱,۹۷۸,۲۰۸
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳,۷۳۴,۷۳۱ ۱۳,۵۷۹,۹۹۵ ۰ ۵۰ ۶۷,۲۱۸ ۰ ۴۵,۹۲۲ ۲۱,۲۹۶ ۲۸۹,۱۹۹,۵۶۵,۶۱۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۳,۹۹۹,۲۳۷ ۱۳,۸۱۶,۲۶۰ ۰ ۰ ۶۷,۱۶۸ ۰ ۴۵,۹۲۲ ۲۱,۲۴۶ ۲۹۳,۵۴۰,۲۶۶,۶۱۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳,۹۲۵,۲۷۹ ۱۳,۷۴۷,۰۰۱ ۰ ۰ ۶۷,۱۶۸ ۰ ۴۵,۹۲۲ ۲۱,۲۴۶ ۲۹۲,۰۶۸,۷۸۶,۳۵۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۳,۹۸۰,۹۰۰ ۱۳,۸۰۳,۵۳۶ ۰ ۰ ۶۷,۱۶۸ ۰ ۴۵,۹۲۲ ۲۱,۲۴۶ ۲۹۳,۲۶۹,۹۲۱,۸۷۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۳,۹۸۱,۰۴۲ ۱۳,۸۰۳,۶۷۸ ۰ ۰ ۶۷,۱۶۸ ۰ ۴۵,۹۲۲ ۲۱,۲۴۶ ۲۹۳,۲۷۲,۹۳۴,۷۵۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۳,۹۸۱,۱۸۴ ۱۳,۸۰۳,۸۲۰ ۰ ۰ ۶۷,۱۶۸ ۰ ۴۵,۹۲۲ ۲۱,۲۴۶ ۲۹۳,۲۷۵,۹۶۰,۹۶۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳,۷۲۱,۷۹۵ ۱۳,۵۴۴,۶۱۶ ۰ ۰ ۶۷,۱۶۸ ۰ ۴۵,۹۲۲ ۲۱,۲۴۶ ۲۸۷,۷۶۸,۹۰۵,۹۹۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۳,۵۸۵,۱۴۱ ۱۳,۴۰۷,۷۹۱ ۰ ۲ ۶۷,۱۶۸ ۰ ۴۵,۹۲۲ ۲۱,۲۴۶ ۲۸۴,۸۶۱,۹۲۰,۵۷۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۳,۴۱۰,۸۵۳ ۱۳,۲۵۴,۴۲۸ ۰ ۷ ۶۷,۱۶۶ ۱۱ ۴۵,۹۲۲ ۲۱,۲۴۴ ۲۸۱,۵۷۷,۰۷۲,۹۶۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۳,۲۸۳,۹۱۹ ۱۳,۱۱۸,۰۶۶ ۰ ۰ ۶۷,۱۵۹ ۰ ۴۵,۹۱۱ ۲۱,۲۴۸ ۲۷۸,۷۳۲,۶۵۷,۱۹۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۳,۲۶۴,۰۹۹ ۱۳,۰۹۵,۶۵۷ ۰ ۰ ۶۷,۱۵۹ ۰ ۴۵,۹۱۱ ۲۱,۲۴۸ ۲۷۸,۲۵۶,۵۳۰,۵۰۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱۳,۲۶۴,۲۶۱ ۱۳,۰۹۵,۸۲۰ ۰ ۰ ۶۷,۱۵۹ ۱۲ ۴۵,۹۱۱ ۲۱,۲۴۸ ۲۷۸,۲۵۹,۹۷۸,۲۴۴