نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/12/16
کل خالص ارزش دارائی ها 8,743,614,915,118 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 756,826 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 756,826 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 761,962 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 11,552,999

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/07/20

مدیر صندوق:

سبدگردان سرآمد بازار

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

مدیر ثبت:

سبدگردان سرآمد بازار

مدیران سرمایه گذاری:

حجت بهادري، زهرا طايفي نصرآبادي، احسان محبي

حسابرس:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد