شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۲۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۷۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۰۶۱,۸۸۳,۵۴۶,۲۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۳,۹۹۶,۵۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۳,۵۰۴,۷۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۳,۵۰۴,۷۹۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۷/۲۰
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۶۳,۹۹۶,۵۱۴ ۶۳,۵۰۴,۷۹۲ ۰ ۰ ۱۰۶,۱۳۴ ۰ ۵۷,۹۱۹ ۴۸,۲۱۵ ۳,۰۶۱,۸۸۳,۵۴۶,۲۳۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۶۵,۵۸۴,۵۳۸ ۶۵,۰۸۰,۴۹۶ ۰ ۰ ۱۰۶,۱۳۴ ۰ ۵۷,۹۱۹ ۴۸,۲۱۵ ۳,۱۳۷,۸۵۶,۰۹۷,۵۰۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۶۵,۵۸۷,۳۶۷ ۶۵,۰۸۳,۳۲۴ ۰ ۸۵۴ ۱۰۶,۱۳۴ ۶ ۵۷,۹۱۹ ۴۸,۲۱۵ ۳,۱۳۷,۹۹۲,۴۸۶,۹۰۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۶۵,۵۸۹,۹۰۰ ۶۵,۰۷۶,۸۳۴ ۰ ۰ ۱۰۵,۲۸۰ ۰ ۵۷,۹۱۳ ۴۷,۳۶۷ ۳,۰۸۲,۴۹۴,۴۱۹,۰۸۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۶۷,۳۲۹,۰۰۶ ۶۶,۸۰۴,۵۴۲ ۰ ۰ ۱۰۵,۲۸۰ ۰ ۵۷,۹۱۳ ۴۷,۳۶۷ ۳,۱۶۴,۳۳۰,۷۴۵,۱۲۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۶۷,۳۳۱,۹۴۴ ۶۶,۸۰۷,۴۸۰ ۰ ۴۲۷ ۱۰۵,۲۸۰ ۵ ۵۷,۹۱۳ ۴۷,۳۶۷ ۳,۱۶۴,۴۶۹,۸۹۵,۸۲۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۶۷,۳۳۴,۴۲۴ ۶۶,۸۰۵,۲۴۵ ۰ ۱,۰۲۸ ۱۰۴,۸۵۳ ۹۳ ۵۷,۹۰۸ ۴۶,۹۴۵ ۳,۱۳۶,۱۷۲,۲۳۵,۳۴۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۶۷,۵۳۰,۵۶۲ ۶۶,۹۹۳,۸۷۰ ۰ ۵۱۸ ۱۰۳,۸۲۵ ۲۲۷ ۵۷,۸۱۵ ۴۶,۰۱۰ ۳,۰۸۲,۳۸۷,۹۵۵,۷۸۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۶۶,۰۰۲,۳۴۸ ۶۵,۴۹۵,۸۹۳ ۰ ۱۰ ۱۰۳,۳۰۷ ۲,۳۶۲ ۵۷,۵۸۸ ۴۵,۷۱۹ ۲,۹۹۴,۴۰۶,۷۳۲,۰۰۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۶۳,۷۰۰,۳۲۶ ۶۳,۲۲۷,۴۴۷ ۰ ۳۹ ۱۰۳,۲۹۷ ۲۲ ۵۵,۲۲۶ ۴۸,۰۷۱ ۳,۰۳۹,۴۰۶,۶۲۳,۵۲۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۶۵,۳۳۳,۱۷۰ ۶۴,۸۱۵,۳۹۴ ۰ ۰ ۱۰۳,۲۵۸ ۰ ۵۵,۲۰۴ ۴۸,۰۵۴ ۳,۱۱۴,۶۳۸,۹۳۶,۰۷۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۶۸,۲۲۲,۸۵۳ ۶۷,۶۸۲,۶۲۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۲۵۸ ۰ ۵۵,۲۰۴ ۴۸,۰۵۴ ۳,۲۵۲,۴۲۰,۶۳۹,۱۴۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۶۸,۲۲۵,۹۲۶ ۶۷,۶۸۵,۶۹۴ ۰ ۲۵ ۱۰۳,۲۵۸ ۴۹ ۵۵,۲۰۴ ۴۸,۰۵۴ ۳,۲۵۲,۵۶۸,۳۴۵,۹۲۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۶۸,۲۲۶,۲۰۹ ۶۷,۶۸۶,۲۴۶ ۰ ۸۹۲ ۱۰۳,۲۳۳ ۲,۵۱۲ ۵۵,۱۵۵ ۴۸,۰۷۸ ۳,۲۵۴,۲۱۹,۳۴۰,۷۵۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۶۸,۹۳۸,۹۴۱ ۶۸,۴۰۰,۳۷۸ ۰ ۲۱۲ ۱۰۲,۳۴۱ ۷ ۵۲,۶۴۳ ۴۹,۶۹۸ ۳,۳۹۹,۳۶۱,۹۸۳,۶۳۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۷۰,۶۲۶,۸۵۷ ۷۰,۰۷۱,۴۲۲ ۰ ۱,۲۱۸ ۱۰۲,۱۲۹ ۰ ۵۲,۶۳۶ ۴۹,۴۹۳ ۳,۴۶۸,۰۴۴,۹۰۴,۹۱۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۷۰,۵۷۳,۵۳۰ ۷۰,۰۱۰,۹۹۰ ۰ ۳,۹۸۴ ۱۰۰,۹۱۱ ۱۱۳ ۵۲,۶۳۶ ۴۸,۲۷۵ ۳,۳۷۹,۷۸۰,۵۲۱,۴۴۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۶۸,۷۲۴,۸۳۲ ۶۸,۱۲۸,۸۲۹ ۰ ۰ ۹۶,۹۲۷ ۰ ۵۲,۵۲۳ ۴۴,۴۰۴ ۳,۰۲۵,۱۹۲,۵۲۱,۱۷۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۶۵,۷۶۱,۱۳۷ ۶۵,۱۹۳,۴۱۷ ۰ ۰ ۹۶,۹۲۷ ۰ ۵۲,۵۲۳ ۴۴,۴۰۴ ۲,۸۹۴,۸۴۸,۴۹۳,۲۱۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۶۵,۷۶۴,۳۹۶ ۶۵,۱۹۶,۶۷۶ ۰ ۴,۰۸۱ ۹۶,۹۲۷ ۱۲ ۵۲,۵۲۳ ۴۴,۴۰۴ ۲,۸۹۴,۹۹۳,۲۱۰,۳۵۴