نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/20
کل خالص ارزش دارائی ها 8,267,897,771,454 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 755,097 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 755,097 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 759,673 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 10,949,449

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/07/20

مدیر صندوق:

سبدگردان سرآمد بازار

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

مدیر ثبت:

سبدگردان سرآمد بازار

مدیران سرمایه گذاری:

حجت بهادري، زهرا طايفي نصرآبادي، احسان محبي

حسابرس:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد