صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۸۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۸,۱۳۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۲۸,۸۵۸,۳۹۰,۲۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۸۰۶,۹۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۳۳۶,۰۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۳۳۶,۰۰۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۵
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۷/۲۰
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۳۳,۸۰۶,۹۲۵ ۳۳,۳۳۶,۰۰۴ ۰ ۰ ۷۴,۲۷۳ ۰ ۵۲,۴۰۹ ۲۱,۸۶۴ ۷۲۸,۸۵۸,۳۹۰,۲۸۵
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۳۳,۸۰۸,۴۲۹ ۳۳,۳۳۷,۵۰۸ ۰ ۰ ۷۴,۲۷۳ ۰ ۵۲,۴۰۹ ۲۱,۸۶۴ ۷۲۸,۸۹۱,۲۷۲,۹۸۰
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۳۳,۸۰۹,۹۳۳ ۳۳,۳۳۹,۰۱۲ ۰ ۰ ۷۴,۲۷۳ ۰ ۵۲,۴۰۹ ۲۱,۸۶۴ ۷۲۸,۹۲۴,۱۵۶,۵۰۴
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۳۳,۸۱۱,۴۳۷ ۳۳,۳۴۰,۵۱۶ ۰ ۰ ۷۴,۲۷۳ ۰ ۵۲,۴۰۹ ۲۱,۸۶۴ ۷۲۸,۹۵۷,۰۴۰,۸۶۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۳۳,۸۱۲,۹۴۲ ۳۳,۳۴۲,۰۲۰ ۰ ۰ ۷۴,۲۷۳ ۱۳۷ ۵۲,۴۰۹ ۲۱,۸۶۴ ۷۲۸,۹۸۹,۹۲۶,۹۱۴
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۳۳,۴۶۲,۸۶۷ ۳۲,۹۹۹,۸۲۲ ۰ ۳ ۷۴,۲۷۳ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۲,۰۰۱ ۷۲۶,۰۲۹,۰۷۹,۷۱۱
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۳۲,۵۷۰,۶۸۳ ۳۲,۱۲۰,۳۶۸ ۰ ۰ ۷۴,۲۷۰ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۹۸ ۷۰۶,۵۸۳,۸۴۸,۴۷۱
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۳۱,۶۰۵,۶۶۳ ۳۱,۱۶۹,۱۷۷ ۰ ۰ ۷۴,۲۷۰ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۹۸ ۶۸۵,۶۵۹,۵۶۵,۰۹۶
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۳۱,۶۰۷,۰۶۳ ۳۱,۱۷۰,۵۷۷ ۰ ۰ ۷۴,۲۷۰ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۹۸ ۶۸۵,۶۹۰,۳۶۲,۲۳۷
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۳۱,۶۰۸,۴۶۳ ۳۱,۱۷۱,۹۷۸ ۰ ۱ ۷۴,۲۷۰ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۹۸ ۶۸۵,۷۲۱,۱۶۱,۰۶۵
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۳۰,۵۴۴,۹۰۰ ۳۰,۱۲۳,۶۳۵ ۰ ۰ ۷۴,۲۶۹ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۹۷ ۶۶۲,۶۲۹,۶۰۳,۴۱۱
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۳۰,۰۷۷,۰۸۳ ۲۹,۶۶۲,۱۳۵ ۰ ۰ ۷۴,۲۶۹ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۹۷ ۶۵۲,۴۷۷,۹۸۵,۴۹۴
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۳۰,۰۷۸,۴۱۸ ۲۹,۶۶۳,۴۷۰ ۰ ۰ ۷۴,۲۶۹ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۹۷ ۶۵۲,۵۰۷,۳۴۷,۰۵۴
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۳۰,۰۷۹,۷۵۳ ۲۹,۶۶۴,۸۰۵ ۰ ۰ ۷۴,۲۶۹ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۹۷ ۶۵۲,۵۳۶,۷۰۹,۴۱۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۳۰,۰۸۱,۰۸۷ ۲۹,۶۶۶,۱۴۰ ۰ ۰ ۷۴,۲۶۹ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۹۷ ۶۵۲,۵۶۶,۰۷۲,۵۸۶
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۳۰,۰۸۲,۲۱۹ ۲۹,۶۶۷,۲۷۱ ۰ ۳۱ ۷۴,۲۶۹ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۹۷ ۶۵۲,۵۹۰,۹۶۲,۱۱۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۳۰,۰۸۳,۲۹۷ ۲۹,۶۶۷,۷۶۴ ۰ ۴۰ ۷۴,۲۳۸ ۰ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۶۶ ۶۵۱,۶۸۲,۰۹۳,۵۸۱
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۲۹,۳۷۷,۹۴۸ ۲۸,۹۷۱,۷۹۳ ۰ ۰ ۷۴,۱۹۸ ۵ ۵۲,۲۷۲ ۲۱,۹۲۶ ۶۳۵,۲۳۵,۵۳۰,۹۶۸
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۲۹,۳۱۸,۹۵۴ ۲۸,۹۰۹,۸۴۶ ۰ ۰ ۷۴,۱۹۸ ۴۳۲ ۵۲,۲۶۷ ۲۱,۹۳۱ ۶۳۴,۰۲۱,۸۳۳,۸۴۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۲۸,۶۰۸,۹۱۵ ۲۸,۲۱۷,۵۴۷ ۰ ۱۱ ۷۴,۱۹۸ ۰ ۵۱,۸۳۵ ۲۲,۳۶۳ ۶۳۱,۰۲۸,۹۹۵,۳۸۸