اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/21
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 18,403
تعداد واحدهای باقی مانده: 31,597
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 82,698,470,704
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,534,118
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,493,749
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,493,749
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان سرآمد بازار
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : محمد فرزانه
مدیر ثبت : ندارد
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/21 4,534,118 4,493,749 0 6,435 47,664 0 29,261 18,403 82,698,470,704
  2 1396/09/20 4,515,643 4,462,767 0 0 41,229 22 29,261 11,968 53,410,401,050
  3 1396/09/19 4,492,026 4,442,789 0 0 41,229 0 29,239 11,990 53,269,045,607
  4 1396/09/18 4,450,272 4,401,628 0 0 41,229 0 29,239 11,990 52,775,515,947
  5 1396/09/17 4,471,625 4,422,671 0 0 41,229 0 29,239 11,990 53,027,827,120
  6 1396/09/16 4,471,149 4,422,195 0 0 41,229 0 29,239 11,990 53,022,115,466
  7 1396/09/15 4,470,674 4,421,719 0 0 41,229 0 29,239 11,990 53,016,413,744
  8 1396/09/14 4,470,199 4,421,245 0 66 41,229 0 29,239 11,990 53,010,721,938
  9 1396/09/13 4,504,048 4,454,331 0 0 41,163 32 29,239 11,924 53,113,441,870
  10 1396/09/12 4,524,189 4,474,308 0 0 41,163 9 29,207 11,956 53,494,831,571
  11 1396/09/11 4,587,485 4,536,727 0 0 41,163 0 29,198 11,965 54,281,938,510
  12 1396/09/10 4,589,548 4,538,716 0 0 41,163 0 29,198 11,965 54,305,742,607
  13 1396/09/09 4,589,087 4,538,256 0 0 41,163 0 29,198 11,965 54,300,227,681
  14 1396/09/08 4,588,627 4,537,796 0 0 41,163 0 29,198 11,965 54,294,723,396
  15 1396/09/07 4,649,103 4,597,014 0 0 41,163 0 29,198 11,965 55,003,271,452
  16 1396/09/06 4,633,518 4,580,336 0 0 41,163 0 29,198 11,965 54,803,716,440
  17 1396/09/05 4,633,065 4,579,883 0 0 41,163 0 29,198 11,965 54,798,297,744
  18 1396/09/04 4,668,724 4,615,611 0 0 41,163 0 29,198 11,965 55,225,791,256
  19 1396/09/03 4,607,207 4,555,733 0 0 41,163 0 29,198 11,965 54,509,346,939
  20 1396/09/02 4,606,744 4,555,270 0 0 41,163 0 29,198 11,965 54,503,809,879
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق