صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۷۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۱,۲۶۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۱۰,۴۲۲,۷۵۶,۵۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۷۹۴,۵۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۵۶۵,۵۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۵۶۵,۵۹۹
تاریخ انتشار
1398/08/21
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۷/۲۰
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۶,۷۹۴,۵۹۶ ۱۶,۵۶۵,۵۹۹ ۰ ۰ ۶۹,۸۰۷ ۰ ۵۱,۰۶۸ ۱۸,۷۳۹ ۳۱۰,۴۲۲,۷۵۶,۵۳۵
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۶,۴۷۷,۴۳۹ ۱۶,۲۵۲,۹۸۱ ۰ ۰ ۶۹,۸۰۷ ۰ ۵۱,۰۶۸ ۱۸,۷۳۹ ۳۰۴,۵۶۴,۶۰۸,۳۴۰
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۶,۴۰۶,۹۴۴ ۱۶,۱۸۳,۴۹۱ ۰ ۰ ۶۹,۸۰۷ ۰ ۵۱,۰۶۸ ۱۸,۷۳۹ ۳۰۳,۲۶۲,۴۴۳,۰۱۹
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۶,۵۹۱,۲۷۹ ۱۶,۳۶۵,۱۹۰ ۰ ۰ ۶۹,۸۰۷ ۰ ۵۱,۰۶۸ ۱۸,۷۳۹ ۳۰۶,۶۶۷,۳۰۴,۴۷۳
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۶,۳۵۴,۳۰۵ ۱۶,۱۳۱,۶۲۶ ۰ ۰ ۶۹,۸۰۷ ۰ ۵۱,۰۶۸ ۱۸,۷۳۹ ۳۰۲,۲۹۰,۵۴۰,۵۴۴
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۶,۳۵۴,۸۹۵ ۱۶,۱۳۲,۲۱۶ ۰ ۰ ۶۹,۸۰۷ ۰ ۵۱,۰۶۸ ۱۸,۷۳۹ ۳۰۲,۳۰۱,۵۹۷,۲۶۵
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۶,۳۵۵,۴۸۶ ۱۶,۱۳۲,۸۰۶ ۰ ۰ ۶۹,۸۰۷ ۰ ۵۱,۰۶۸ ۱۸,۷۳۹ ۳۰۲,۳۱۲,۶۶۰,۴۸۸
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۶,۳۵۶,۰۶۴ ۱۶,۱۳۳,۳۸۵ ۰ ۰ ۶۹,۸۰۷ ۰ ۵۱,۰۶۸ ۱۸,۷۳۹ ۳۰۲,۳۲۳,۵۰۴,۳۲۸
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۶,۴۴۳,۷۶۵ ۱۶,۲۱۹,۸۳۶ ۰ ۰ ۶۹,۸۰۷ ۰ ۵۱,۰۶۸ ۱۸,۷۳۹ ۳۰۳,۹۴۳,۵۱۴,۶۴۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۶,۷۷۹,۴۵۳ ۱۶,۵۵۰,۷۲۷ ۰ ۰ ۶۹,۸۰۷ ۰ ۵۱,۰۶۸ ۱۸,۷۳۹ ۳۱۰,۱۴۴,۰۷۹,۵۷۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۶,۵۹۷,۷۸۶ ۱۶,۳۷۱,۶۵۴ ۰ ۰ ۶۹,۸۰۷ ۰ ۵۱,۰۶۸ ۱۸,۷۳۹ ۳۰۶,۷۸۸,۴۳۰,۹۶۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱۶,۷۰۵,۴۱۲ ۱۶,۴۷۷,۱۵۰ ۰ ۰ ۶۹,۸۰۷ ۰ ۵۱,۰۶۸ ۱۸,۷۳۹ ۳۰۸,۷۶۵,۳۱۴,۱۴۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۶,۷۰۶,۰۳۶ ۱۶,۴۷۷,۷۷۴ ۰ ۰ ۶۹,۸۰۷ ۰ ۵۱,۰۶۸ ۱۸,۷۳۹ ۳۰۸,۷۷۷,۰۰۵,۹۵۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۶,۷۰۶,۶۶۰ ۱۶,۴۷۸,۳۹۸ ۰ ۰ ۶۹,۸۰۷ ۰ ۵۱,۰۶۸ ۱۸,۷۳۹ ۳۰۸,۷۸۸,۷۰۳,۹۶۹
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱۶,۳۰۳,۱۴۳ ۱۶,۰۸۰,۶۶۲ ۰ ۰ ۶۹,۸۰۷ ۰ ۵۱,۰۶۸ ۱۸,۷۳۹ ۳۰۱,۳۳۵,۵۲۱,۷۲۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۶,۳۰۳,۷۴۷ ۱۶,۰۸۱,۲۶۶ ۰ ۰ ۶۹,۸۰۷ ۰ ۵۱,۰۶۸ ۱۸,۷۳۹ ۳۰۱,۳۴۶,۸۴۰,۷۸۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱۵,۹۱۱,۱۴۴ ۱۵,۶۹۴,۲۷۸ ۰ ۰ ۶۹,۸۰۷ ۰ ۵۱,۰۶۸ ۱۸,۷۳۹ ۲۹۴,۰۹۵,۰۷۶,۴۹۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۵,۹۱۱,۷۲۸ ۱۵,۶۹۴,۸۶۲ ۰ ۰ ۶۹,۸۰۷ ۰ ۵۱,۰۶۸ ۱۸,۷۳۹ ۲۹۴,۱۰۶,۰۲۷,۱۱۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۱۶,۲۰۹,۸۹۷ ۱۵,۹۹۱,۴۳۰ ۰ ۰ ۶۹,۸۰۷ ۰ ۵۱,۰۶۸ ۱۸,۷۳۹ ۲۹۹,۶۶۳,۴۰۴,۷۶۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱۶,۲۱۰,۴۹۰ ۱۵,۹۹۲,۰۲۳ ۰ ۰ ۶۹,۸۰۷ ۶۴ ۵۱,۰۶۸ ۱۸,۷۳۹ ۲۹۹,۶۷۴,۵۲۴,۴۸۶