ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 20,486 61.34 42,113 72.98 40,445 73.28 38,871 72.85
اوراق 1,669 5 857 1.48 0 0 0 0
وجه نقد 1,390 4.16 12,725 22.05 12,614 22.85 12,323 23.09
سایر دارایی ها 1,182 3.54 1,995 3.45 2,103 3.81 2,157 4.04
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,735 26.15 17,805 30.85 19,166 34.72 19,128 35.85
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق