ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/08/30 42,238 75 % 0 0 % 12,275 21.8 % 1,803 3.2 % 24,281 43.12 %
2 1396/08/29 41,964 74.89 % 0 0 % 12,275 21.91 % 1,796 3.21 % 21,406 38.2 %
3 1396/08/28 41,894 75.2 % 0 0 % 12,275 22.03 % 1,538 2.76 % 20,215 36.29 %
4 1396/08/27 41,894 75.21 % 0 0 % 12,275 22.04 % 1,531 2.75 % 20,215 36.29 %
5 1396/08/26 41,552 74.41 % 0 0 % 12,767 22.86 % 1,523 2.73 % 20,124 36.04 %
6 1396/08/25 41,552 74.42 % 0 0 % 12,762 22.86 % 1,520 2.72 % 20,124 36.04 %
7 1396/08/24 41,552 74.43 % 0 0 % 12,762 22.86 % 1,513 2.71 % 20,124 36.05 %
8 1396/08/23 41,226 74.29 % 0 0 % 12,762 23 % 1,506 2.71 % 19,755 35.6 %
9 1396/08/22 41,082 74.11 % 0 0 % 12,855 23.19 % 1,498 2.7 % 19,697 35.53 %
10 1396/08/21 41,157 74.15 % 0 0 % 12,855 23.16 % 1,491 2.69 % 19,791 35.66 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق