اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,965
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,035
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 54,200,130,441
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,581,158
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,529,890
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,529,890
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان سرآمد بازار
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : محمد فرزانه
مدیر ثبت : ندارد
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/30 4,581,158 4,529,890 0 0 41,163 12 29,198 11,965 54,200,130,441
  2 1396/08/29 4,555,000 4,504,131 0 0 41,163 0 29,186 11,977 53,945,980,491
  3 1396/08/28 4,552,316 4,501,531 0 0 41,163 0 29,186 11,977 53,914,840,722
  4 1396/08/27 4,551,850 4,501,065 0 0 41,163 0 29,186 11,977 53,909,254,808
  5 1396/08/26 4,522,403 4,472,032 0 0 41,163 0 29,186 11,977 53,561,531,080
  6 1396/08/25 4,521,926 4,471,556 0 0 41,163 0 29,186 11,977 53,555,820,348
  7 1396/08/24 4,521,450 4,471,079 0 0 41,163 0 29,186 11,977 53,550,117,066
  8 1396/08/23 4,493,320 4,443,345 0 0 41,163 111 29,186 11,977 53,217,940,097
  9 1396/08/22 4,480,235 4,430,891 0 0 41,163 0 29,075 12,088 53,560,605,306
  10 1396/08/21 4,486,041 4,436,607 0 0 41,163 21 29,075 12,088 53,629,708,958
  11 1396/08/20 4,487,415 4,438,039 0 0 41,163 0 29,054 12,109 53,740,212,694
  12 1396/08/19 4,506,027 4,456,378 0 0 41,163 0 29,054 12,109 53,962,283,061
  13 1396/08/18 4,505,561 4,455,912 0 0 41,163 0 29,054 12,109 53,956,638,667
  14 1396/08/17 4,505,096 4,455,447 0 0 41,163 0 29,054 12,109 53,951,004,131
  15 1396/08/16 4,508,225 4,458,525 0 0 41,163 0 29,054 12,109 53,988,274,463
  16 1396/08/15 4,505,229 4,455,564 0 0 41,163 0 29,054 12,109 53,952,429,187
  17 1396/08/14 4,516,614 4,466,779 0 0 41,163 0 29,054 12,109 54,088,230,401
  18 1396/08/13 4,519,385 4,469,504 0 0 41,163 0 29,054 12,109 54,121,225,685
  19 1396/08/12 4,525,964 4,475,982 0 0 41,163 0 29,054 12,109 54,199,662,418
  20 1396/08/11 4,525,553 4,475,571 0 0 41,163 0 29,054 12,109 54,194,684,522
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق