اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/06/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,299
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,701
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 54,729,876,710
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,500,651
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,449,945
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,449,945
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری: امید ارجمندنیا
مدیر ثبت: ندارد
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/06/31 4,500,651 4,449,945 0 0 41,163 0 28,864 12,299 54,729,876,710
  2 1396/06/30 4,500,185 4,449,480 0 0 41,163 0 28,864 12,299 54,724,149,216
  3 1396/06/29 4,499,720 4,449,015 0 0 41,163 0 28,864 12,299 54,718,431,815
  4 1396/06/28 4,462,173 4,412,000 0 0 41,163 0 28,864 12,299 54,263,184,405
  5 1396/06/27 4,429,839 4,380,155 0 0 41,163 0 28,864 12,299 53,871,530,378
  6 1396/06/26 4,407,275 4,357,920 0 0 41,163 0 28,864 12,299 53,598,055,943
  7 1396/06/25 4,411,614 4,362,188 0 0 41,163 0 28,864 12,299 53,650,553,903
  8 1396/06/24 4,389,774 4,340,667 0 0 41,163 0 28,864 12,299 53,385,865,184
  9 1396/06/23 4,389,310 4,340,203 0 0 41,163 0 28,864 12,299 53,380,158,559
  10 1396/06/22 4,388,847 4,339,740 0 0 41,163 0 28,864 12,299 53,374,462,020
  11 1396/06/21 4,377,970 4,329,019 0 0 41,163 70 28,864 12,299 53,242,598,577
  12 1396/06/20 4,377,440 4,328,303 0 0 41,163 0 28,794 12,369 53,536,780,581
  13 1396/06/19 4,369,048 4,318,894 0 0 41,163 0 28,794 12,369 53,420,400,154
  14 1396/06/18 4,396,381 4,345,815 0 0 41,163 0 28,794 12,369 53,753,384,031
  15 1396/06/17 4,395,955 4,345,389 0 0 41,163 0 28,794 12,369 53,748,115,575
  16 1396/06/16 4,395,496 4,344,929 0 0 41,163 0 28,794 12,369 53,742,431,150
  17 1396/06/15 4,395,037 4,344,471 0 0 41,163 0 28,794 12,369 53,736,756,788
  18 1396/06/14 4,417,693 4,366,782 0 0 41,163 0 28,794 12,369 54,012,728,383
  19 1396/06/13 4,408,319 4,357,146 0 0 41,163 0 28,794 12,369 53,893,532,914
  20 1396/06/12 4,392,585 4,342,383 0 0 41,163 140 28,794 12,369 53,710,929,899
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق