اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/18
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,109
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,891
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 52,054,138,377
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,347,236
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,298,797
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,298,797
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری: محمد فرزانه
مدیر ثبت: ندارد
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/18 4,347,236 4,298,797 0 0 41,163 0 29,054 12,109 52,054,138,377
  2 1396/07/17 4,325,192 4,276,871 0 0 41,163 0 29,054 12,109 51,788,636,586
  3 1396/07/16 4,321,404 4,272,969 0 0 41,163 0 29,054 12,109 51,741,375,576
  4 1396/07/15 4,382,961 4,333,604 0 0 41,163 0 29,054 12,109 52,475,607,738
  5 1396/07/14 4,434,314 4,384,190 0 0 41,163 0 29,054 12,109 53,088,160,044
  6 1396/07/13 4,433,846 4,383,723 0 0 41,163 0 29,054 12,109 53,082,501,537
  7 1396/07/12 4,433,380 4,383,256 0 0 41,163 190 29,054 12,109 53,076,852,804
  8 1396/07/11 4,435,890 4,386,486 0 0 41,163 0 28,864 12,299 53,949,395,112
  9 1396/07/10 4,440,432 4,390,954 0 0 41,163 0 28,864 12,299 54,004,347,602
  10 1396/07/09 4,490,738 4,440,507 0 0 41,163 0 28,864 12,299 54,613,794,193
  11 1396/07/08 4,490,289 4,440,058 0 0 41,163 0 28,864 12,299 54,608,272,026
  12 1396/07/07 4,489,917 4,439,685 0 0 41,163 0 28,864 12,299 54,603,689,193
  13 1396/07/06 4,488,872 4,438,640 0 0 41,163 0 28,864 12,299 54,590,837,211
  14 1396/07/05 4,488,410 4,438,178 0 0 41,163 0 28,864 12,299 54,585,153,644
  15 1396/07/04 4,490,299 4,440,032 0 0 41,163 0 28,864 12,299 54,607,958,249
  16 1396/07/03 4,498,435 4,448,042 0 0 41,163 0 28,864 12,299 54,706,463,070
  17 1396/07/02 4,496,891 4,446,512 0 0 41,163 0 28,864 12,299 54,687,656,771
  18 1396/07/01 4,501,534 4,450,822 0 0 41,163 0 28,864 12,299 54,740,658,784
  19 1396/06/31 4,500,651 4,449,945 0 0 41,163 0 28,864 12,299 54,729,876,710
  20 1396/06/30 4,500,185 4,449,480 0 0 41,163 0 28,864 12,299 54,724,149,216
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق