صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان 48,793,323,906
ضامن نقد شوندگی دوم: ندارد
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: امید ارجمندنیا 11,399
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,601 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,351,902
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,280,492
تاریخ محاسبه NAV: 1395/06/02 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,280,492
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود