صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 56,176,687,272
ضامن نقد شوندگی دوم: ندارد
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: امید ارجمندنیا 12,662
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,338 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,486,244
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,436,636
تاریخ محاسبه NAV: 1396/05/02 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,436,636
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود